Αβέρωφ Νεοφύτου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Αβέρωφ Νεοφύτου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 31/07/1961
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/08/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Κάμπος
Είδος Χωράφι 1/3 Μερίδιο
Έκταση 41 Δεκάρια 794τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 26-44-0-148
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά Πατέρα
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 01/01/2013 €5,421,633
Τοποθεσία Μαυροβούνια
Είδος Χωράφι
Έκταση 4 Δεκάρια 683τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 26-44-0-15
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά Πατέρα
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 01/01/2013 €93,700
Τοποθεσία Απολούβια
Είδος Χωράφι
Έκταση 10 Δεκάρια 703τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 35-06-0-27
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη στο συνεργατικό ταμιευτήριο Πάφου
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 01/01/2013 €526,500
Τοποθεσία Μαυροβούνια Πόλης Χρυσοχούς
Είδος Χωράφι
Έκταση 11 Δεκάρια 700τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 26-44-0-153*
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη στην Alpha Bank
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 01/01/2013 €889100
Τοποθεσία Πόλη Χρυσοχούς
Είδος Οικόπεδο -Κτίριο 1/4 μερίδιο
Έκταση 457 τμ οικόπεδο
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής 7781 Αρ. Τεμ. 695
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη στην Ελληνική Τράπεζα
Τρόπος απόκτησης Αγορά NAS Developers Ltd
Χρόνος απόκτησης 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €73,000 Αγορά Οικοπέδου
-τρέχουσα αξία €1,000,000 / 1/4 €250,000
Τοποθεσία Μαυροβούνια
Είδος Κατοικία
Έκταση 470 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Εντός του τεμαχίου 153 (Φ/Σ 26/44)
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Οικοδομήθηκε από εμένα
Χρόνος απόκτησης Αποπερατώθηκε το 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή
Αξία €15,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Ποσό καταθέσεων €592
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank
Ποσό καταθέσεων €262


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0011064367
Εισοδήματα ή ωφελήματα €27114 (Αξία 31/08/2016)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Prime Insurance
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 6813
Εισοδήματα ή ωφελήματα €21085 (Αξία 31/08/2016)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Εθνική Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 6149
Εισοδήματα ή ωφελήματα €16209 (Αξία 31/08/2016)


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Πειραιώς
Είδος χρέους Τρεχούμενος και Κάρτα
Πορό χρέους €63 338
Όνομα πιστωτή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €35 983
Όνομα πιστωτή Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Είδος χρέους Δάνειο (Από κοινού με σύζυγο)
Πορό χρέους €118,749
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Τρεχούμενος και δάνειο
Πορό χρέους €295,961
Όνομα πιστωτή Alpha Bank
Είδος χρέους Τρεχούμενος και δάνειο
Πορό χρέους €828,861
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €33,835
Όνομα πιστωτή Universal Savings Bank
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €22,206


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Πωλήσεις μετοχών εταιρειών στος οποίες είχα μερίδιο και ειαν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους. Το σύνολο του αντίτιμου δηήλθε στις €345,000.

Επίσης, περουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τριών ακινήτων μεταβιβάστηκαν σε εμένα από τον πατέρα μου