Αδάμος Αδάμου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Αδάμος Αδάμου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ιατρός - Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30\10\1950
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/9/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Στρόβολος - Σκοπα 5-2035
Είδος Διαμέρισμα (101)
Έκταση ≈120m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φ 30, Σχεδ. 06W1, Τμ. 9, τεμ 3374
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Επιταγή (χρήματα από πώληση του πατρικού της συζύγου μου)
Χρόνος απόκτησης 19/5/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 220.000
-τρέχουσα αξία 158.000(1/1/2013)
Τοποθεσία Λεμεσός - Απ. Ανδρέας
Είδος Οικία - Οικόπεδο
Έκταση 527 τ.μ. (Μερίδιο 1/6)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ54, σχ570.602, τμ:4, τεμ. 360
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δωρεά από τον πατέρα μου
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 23/6/2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Αξία 1/1/13 460,000 όλον
Τοποθεσία Καρκόνες
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκ. 8, τετ. μ 0,27
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, σχ37, τμήμα 0, Τεμ 501
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/6/15
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Αξία 1/1/13 96.300€ Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία Πρωμός
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκ. 1 τετ. μ 087
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, σχ37, τμ. 0, τεμ. 544
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/6/2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 17.400€ Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία Τσάδα. Μέσα στο χωριό
Είδος Τόπος Κατοικία
Έκταση τετ. μετ. 84
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, σχ. 6120V1, τμ 1, τεμ 732
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 25/6/2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 12,500€. Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία Πάφος - Τσάδα
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκ.12 Τετ. Μ. 375
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, Σχ 45, Τμημ. 0, Τεμχ. 205
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/6/15
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 247.500 Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία Καρκόνες
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκ 2, Τετ Μετ 342
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, Σχ 37, Τμήμα 0, τεμάχιο 500
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/6/15
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 35.100€ Μερίδιο 1/21


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW 730i - 2003
Αξία 10.000€


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Δεν εχω άλλα εισοδήματα πέραν των συντάξεων και της βουλευτικής αντιμισθίας.

Διατηρώ Ιατρείο συμβουλευτικής ογκολογίας από το οποίο όχι μόνο δεν έχω εισοδήματα αλλά το συντηρώ με δικά μου έξοδα καθ'ότι την πληοψηφία των ασθενών τους βλέπω δωρεάν.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Όψεως με υπέρβαση
Πορό χρέους 17.000€
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Όψεως με υπέρβαση
Πορό χρέους 15.000€
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα
Είδος χρέους Όψεως με υπέρβαση
Πορό χρέους 10000€
Όνομα πιστωτή Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δ.Υ Κύπρου
Είδος χρέους Όψεως με υπέρβαση
Πορό χρέους 7000€


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Ενώ στο παρελθόν είχα και αποταμιεύσεις που τις δήλωνα σήμερα έχω χρέη σχεδόν 50.000€. Οι καταθέσεις μου εξαφανίστηκαν λόγω των εξόδων διατήρησης του γραφείου μου (υπάλληλος, ενοίκιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο)