Άγγελος Βότσης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Άγγελος Βότσης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής Λεμεσού
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 1. 10. 1963
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30\8\2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Μόρφου
Είδος Χωράφι D 279
Έκταση 1/2 3 Δεκ, 456 τ.μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία D XX 33 W2 317
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 27/5/1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μόρφου
Είδος Χωράφι D 548
Έκταση 1/2 1 Δεκ, 979 τ. μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία D XX 33W 195
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 27/5/1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μόρφου
Είδος Περιβόλι με Γκαράζ
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία 1/2 A14XIX 32 τεμ 16
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη στον φορέα ίσης κατανομής βαρών για φοιτητικά δάνεια των παιδιών μου
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 27/5/1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μόρφου
Είδος Χωράφι L 199
Έκταση 1/2 2 Δεκ, 258 τ.μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία L199 L XIX 1GW1 206
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 27/5/1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μόρφου
Είδος 1/2 Ισόγειος Οικία C 240
Έκταση 338 ΤΜ
Τοπογραφικά στοιχεία C XIX 32:6 292
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 27/5/1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Honda Civic
Αξία ≈1500
Περιγραφή BMW 520d
Αξία ≈15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Φαρμακείο Άγγελος Βότης Λτδ
Είδος επιχείρησης Φαρμακείο
Είδος συμμετοχής 51%
Όνομα επιχείρησης Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου Λτδ
Είδος επιχείρησης Αποθήκη Φαρμάκων
Είδος συμμετοχής 5 μετοχές (η 1 μετατράπηκε σε 5)


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρ
Αριθμός σε κατοχή 3015
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας CLR Investment Fund Public L
Αριθμός σε κατοχή 5000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Δήμητρα επενδυτική Δημόσια Ε
Αριθμός σε κατοχή 2200
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Primetel PLC
Αριθμός σε κατοχή 186
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Salamis Tours (Holdings) Pub
Αριθμός σε κατοχή 650
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας A. Tsokkos Hotels Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή 1500


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Περιφεριακή ΣΠΕ Λ/Σού
Ποσό καταθέσεων 141.400,34 (Τρεχούμενος Άγγελος - Φρόσω Βότση) (Προθεσμίας, Όψεως, Τρεχούμενος Φαρμακείου Άγγελου Βότση) Επισυνάπτεται κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα(2)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 6 Ευρώ Λογαριασμός Άγγελος Βότσης 20 Ευρώ Λογαριασμός Φρόσω Βότση --- 26 Ευρώ Επισυνάπτετε Κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα (3)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/σο
Ποσό καταθέσεων 61.221,94 (Κοινός οικογενειακός λογαριασμός) Επισυνάπτετε Κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα (4)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Εθνική Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια κάλυψης Νοσοκομειακής Περίθαλψης
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Μινέρβα Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου Ασφάλεια ζωής απ/13422
Εισοδήματα ή ωφελήματα 200.000 Κάλυψη Θανάτου/ΜΟΑ


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος χρέους Σπουδαστικά Δάνεια
Πορό χρέους 113.445,85 29/7/16 Επισυνάπτεται κατάσταση παράρτημα(5)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Λόγω εργασίας στο φαρμακείο και μισθοδοσία Βουλευτή