Ανδρέας Κυπριανού

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Ζ. Κυπριανού
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30/4/1962
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος :
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/9/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πισσούρι Είδος: Χωράφι Έκταση: ≈ 6 Δεκάρια Τοπογραφικά στοιχεία: Φ52 Σχ63 Τεμ.223 Αρ. Εγγ. 22Ε03 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 411313/07 Τ.Κ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 2006 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €47,840 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αγ. Μάμας Είδος: Χωράφι Έκταση: ≈11,000 m² Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμ. 703 Φ.47 Σχ30 Τ.159 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 411025/07 Τ.Κ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 2007 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €145,231 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο (2011) Αξία: €20,000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο (2000) Αξία: €5,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: A.P Kyprianou & Sons Ltd Είδος επιχείρησης: Εμπόριο Ειδών Αρχιτεκτονικής Είδος συμμετοχής: 50% Μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: A.P Kyprianou & Sons Ltd Αριθμός σε κατοχή: 50%


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Alpha Bank Ποσό καταθέσεων: ≈€65,000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0011110715 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη -> 34,172
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00215316 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη -> 76,791
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 25965 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη 50,250
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 36729 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη 119,603
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0254854 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη €100.000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: ≈400,000
Όνομα πιστωτή: Alpha Bank Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: ≈15,000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Πωλήσεις που έγιναν αφορούν εξόγληση υποχρεώσεων, ανάγκες της οικογένειας και σπουδές τέκνων