Ανδρέας Κυπριανού

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Ζ. Κυπριανού
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30/4/1962
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος :
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/9/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Πισσούρι
Είδος Χωράφι
Έκταση ≈ 6 Δεκάρια
Τοπογραφικά στοιχεία Φ52 Σχ63 Τεμ.223 Αρ. Εγγ. 22Ε03
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 411313/07 Τ.Κ
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €47,840
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Αγ. Μάμας
Είδος Χωράφι
Έκταση ≈11,000 m²
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμ. 703 Φ.47 Σχ30 Τ.159
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 411025/07 Τ.Κ
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €145,231
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο (2011)
Αξία €20,000
Περιγραφή Αυτοκίνητο (2000)
Αξία €5,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης A.P Kyprianou & Sons Ltd
Είδος επιχείρησης Εμπόριο Ειδών Αρχιτεκτονικής
Είδος συμμετοχής 50% Μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας A.P Kyprianou & Sons Ltd
Αριθμός σε κατοχή 50%


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων ≈€65,000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0011110715
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη -> 34,172
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00215316
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη -> 76,791
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 25965
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη 50,250
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 36729
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη 119,603
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0254854
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη €100.000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους ≈400,000
Όνομα πιστωτή Alpha Bank
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους ≈15,000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Πωλήσεις που έγιναν αφορούν εξόγληση υποχρεώσεων, ανάγκες της οικογένειας και σπουδές τέκνων