Άννα Θεολόγου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Άννα Θεολόγου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 12/03/1986
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Διαζευγμένη
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 17/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ψευδάς Είδος: Προσφυγικό Οικόπεδο Έκταση: 293 m² Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κρατική Χορηγία για εκτοπισθέντες Χρόνος απόκτησης: 2012 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Δεν υπάρχει τίτλος Ιδιοκτησίας


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Αξία: ≈ 23000€


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Spantios Estate Developers Είδος επιχείρησης: Εργοληπτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: 25% μετοχικό μερίδιο
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Alternus Consulting Ltd Είδος επιχείρησης: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Είδος συμμετοχής: 100% μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: BOC Holdings Αριθμός σε κατοχή: 1


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Hellenic Bank Ποσό καταθέσεων: ≈ 5000€


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00280832 Ζωής Εισοδήματα ή ωφελήματα: 207.62€
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00280876 Ζωής Εισοδήματα ή ωφελήματα: 206.81€
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Cosmos Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Ασφάλεια Υγείας Εισοδήματα ή ωφελήματα: 120€


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Bank Of Cyprus Είδος χρέους: Finance Αυτοκινήτου Πορό χρέους: ≈ 4000 €


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων