Άννα Θεολόγου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Άννα Θεολόγου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 12/03/1986
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Διαζευγμένη
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 17/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Ψευδάς
Είδος Προσφυγικό Οικόπεδο
Έκταση 293 m²
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κρατική Χορηγία για εκτοπισθέντες
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Δεν υπάρχει τίτλος Ιδιοκτησίας


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο
Αξία ≈ 23000€


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Spantios Estate Developers
Είδος επιχείρησης Εργοληπτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής 25% μετοχικό μερίδιο
Όνομα επιχείρησης Alternus Consulting Ltd
Είδος επιχείρησης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Είδος συμμετοχής 100% μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας BOC Holdings
Αριθμός σε κατοχή 1


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Hellenic Bank
Ποσό καταθέσεων ≈ 5000€


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00280832 Ζωής
Εισοδήματα ή ωφελήματα 207.62€
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00280876 Ζωής
Εισοδήματα ή ωφελήματα 206.81€
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Cosmos Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου Ασφάλεια Υγείας
Εισοδήματα ή ωφελήματα 120€


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Bank Of Cyprus
Είδος χρέους Finance Αυτοκινήτου
Πορό χρέους ≈ 4000 €


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων