Αντρέας Φακοντής

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Αντρέας Φακοντής
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 22/10/1964
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 3/8/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Έμπα - Πάφος Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 487 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: αρ. τεμ. 246, αρ εγγρ. 10195 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Όχι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 24/4/1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £12.000 Τρέχουσα αξία: €90.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άρμου Είδος: Χωράφι Έκταση: 4 δεκάρια & 863 τ.μ. (1/2 μερίδιο) Τοπογραφικά στοιχεία: Αριθ. Τεμ. 68, αριθ. εγγρ. 015636 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Όχι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 8/3/2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €40.000 Τρέχουσα αξία: €80000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Audi A6 Αξία: €20.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Εταιρεία Ακινήτων ΕΣΑΠ Λτδ Είδος επιχείρησης: Ακίνητα Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 250 μετοχών συνολ. αξίας €2125


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: OC? Τραπ. Κύπρου Αριθμός σε κατοχή: 522 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Λήδρας Ποσό καταθέσεων: €1144,40
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Alfa Bank Ποσό καταθέσεων: €16.000 (Κοινός λογαριασμός με Μαρία Φακοντή)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:

Παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ Α.Φ.Τ 180035800

Συνολικό ποσό καταθέσεων: 7/7/2016

Λογαριασμός Α' €69.783 Λογαρ. Β' €10378

Σύνολο €80.1615.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2014 €82 975

2015 €82 975

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Alfa Bank Είδος χρέους: Οικιστικό Πορό χρέους: €68 740
Όνομα πιστωτή: Alfa Bank Είδος χρέους: Εμπορικό Πορό χρέους: €13000
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Λήδρας Είδος χρέους: Τρεχούμενος Λογαριασμός Πορό χρέους: €2545,80


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

1) Το οικιστικό δάνειο ύψους €54,316 στις 31/12/2015 που είχα στο παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ εξοφλήυηκε κατόπιν συμψηφισμού με το ποσό που είχα πιστωμένο στον λογαριασμό μου στο εν λόγο ταμείο.

Η πράξη συμψηφισμού/εξόφλισης του εν λόγω δανείου έγινε στις 31/12/2015 κατόπιν αιτήματος μου και έγκρισης από την Διαχειριστική επιτροπή του ταμείου

 

2) Εξόφλησα το οικιστικό δάνειο ύψους €9679 που είχα στην Alfa Bank στις 10/2/2016.

Παράλληλα, στις 20/10/2015 σύναψα άλλο δάνειο από την Alfa Bank €15.200 το σημερινό υπόλοιπο είναι €13.000.