Αντρέας Φακοντής

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Αντρέας Φακοντής
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 22/10/1964
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 3/8/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Έμπα - Πάφος
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 487 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία αρ. τεμ. 246, αρ εγγρ. 10195
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Όχι
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 24/4/1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £12.000
-τρέχουσα αξία €90.000
Τοποθεσία Άρμου
Είδος Χωράφι
Έκταση 4 δεκάρια & 863 τ.μ. (1/2 μερίδιο)
Τοπογραφικά στοιχεία Αριθ. Τεμ. 68, αριθ. εγγρ. 015636
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Όχι
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 8/3/2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €40.000
-τρέχουσα αξία €80000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Audi A6
Αξία €20.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Εταιρεία Ακινήτων ΕΣΑΠ Λτδ
Είδος επιχείρησης Ακίνητα
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 250 μετοχών συνολ. αξίας €2125


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας OC? Τραπ. Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή 522 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Λήδρας
Ποσό καταθέσεων €1144,40
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alfa Bank
Ποσό καταθέσεων €16.000 (Κοινός λογαριασμός με Μαρία Φακοντή)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ Α.Φ.Τ 180035800

Συνολικό ποσό καταθέσεων: 7/7/2016

Λογαριασμός Α' €69.783 Λογαρ. Β' €10378

Σύνολο €80.1615.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2014 €82 975

2015 €82 975

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Alfa Bank
Είδος χρέους Οικιστικό
Πορό χρέους €68 740
Όνομα πιστωτή Alfa Bank
Είδος χρέους Εμπορικό
Πορό χρέους €13000
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Λήδρας
Είδος χρέους Τρεχούμενος Λογαριασμός
Πορό χρέους €2545,80


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

1) Το οικιστικό δάνειο ύψους €54,316 στις 31/12/2015 που είχα στο παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ εξοφλήυηκε κατόπιν συμψηφισμού με το ποσό που είχα πιστωμένο στον λογαριασμό μου στο εν λόγο ταμείο.

Η πράξη συμψηφισμού/εξόφλισης του εν λόγω δανείου έγινε στις 31/12/2015 κατόπιν αιτήματος μου και έγκρισης από την Διαχειριστική επιτροπή του ταμείου

 

2) Εξόφλησα το οικιστικό δάνειο ύψους €9679 που είχα στην Alfa Bank στις 10/2/2016.

Παράλληλα, στις 20/10/2015 σύναψα άλλο δάνειο από την Alfa Bank €15.200 το σημερινό υπόλοιπο είναι €13.000.