Αντρεάς Καυκαλιάς

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Αντρεάς Καυκαλιάς
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 21-10-1971
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 24/07/17ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Ιδιωτικό Όχημα Vauxhall Αξία: €8000 (Οκτώ Χιλιάδες)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Ποσό καταθέσεων: €45 (Σαράντα Πέντε)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Metlife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1127179 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Pension at 55 (Αξία €4609)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Metlife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 9896305 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Μικτή Ασφάλιση (Αξία €5242)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Metlife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1120981 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Term (Κάλυψη €25630)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Metlife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1140978 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Term (Κάλυψη €102517
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Metlife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1148699 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Life Cover Plus (Κάλυψη €25630)


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2013: Σύνολο €100376

(€82975 = Βουλή + €17401 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

 

2014: Σύνολο €94950

(€82975 = Βουλή + €11975 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

 

2015: Σύνολο €92541

(€82975 = Βουλή + €9566 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου Είδος χρέους: Δάνειο Οικιστικό (Μεσοπρόθεσμο) Πορό χρέους: €78292
Όνομα πιστωτή: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου Είδος χρέους: Δάνειο Καταναλωτικό (Μεσοπρόθεσμο) Πορό χρέους: €25052
Όνομα πιστωτή: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου Είδος χρέους: Τρεχούμενος με όριο Παρατραβήγματος Πορό χρέους: €8788
Όνομα πιστωτή: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου Είδος χρέους: VISA Πορό χρέους: €9700


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Να σημειώσω ότι έχω τερματίσει τις εργασίες μου ως ασφαλιστικός πράκτορας και ως ασφαλιστικός σύμβουλος από την 01/07/16 και την 01/08/16 αντίστοιχα.