Αντρεάς Καυκαλιάς

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Αντρεάς Καυκαλιάς
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 21-10-1971
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 24/07/17ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Ιδιωτικό Όχημα Vauxhall
Αξία €8000 (Οκτώ Χιλιάδες)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
Ποσό καταθέσεων €45 (Σαράντα Πέντε)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Metlife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1127179
Εισοδήματα ή ωφελήματα Pension at 55 (Αξία €4609)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Metlife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 9896305
Εισοδήματα ή ωφελήματα Μικτή Ασφάλιση (Αξία €5242)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Metlife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1120981
Εισοδήματα ή ωφελήματα Term (Κάλυψη €25630)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Metlife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1140978
Εισοδήματα ή ωφελήματα Term (Κάλυψη €102517
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Metlife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1148699
Εισοδήματα ή ωφελήματα Life Cover Plus (Κάλυψη €25630)


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2013: Σύνολο €100376

(€82975 = Βουλή + €17401 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

 

2014: Σύνολο €94950

(€82975 = Βουλή + €11975 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

 

2015: Σύνολο €92541

(€82975 = Βουλή + €9566 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος χρέους Δάνειο Οικιστικό (Μεσοπρόθεσμο)
Πορό χρέους €78292
Όνομα πιστωτή Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος χρέους Δάνειο Καταναλωτικό (Μεσοπρόθεσμο)
Πορό χρέους €25052
Όνομα πιστωτή Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος χρέους Τρεχούμενος με όριο Παρατραβήγματος
Πορό χρέους €8788
Όνομα πιστωτή Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος χρέους VISA
Πορό χρέους €9700


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Να σημειώσω ότι έχω τερματίσει τις εργασίες μου ως ασφαλιστικός πράκτορας και ως ασφαλιστικός σύμβουλος από την 01/07/16 και την 01/08/16 αντίστοιχα.