Δημήτρης Δημητρίου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Δημήτρης Δημητρίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 04/05/1981
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ένα (1)

Υπογραφή:
Ημερομηνία:ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 599m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 30/ Σχέδιο: 24Ε10 /Τμήμα: 10 Τεμάχιο: 2575
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €233,300 (2013)
Τοποθεσία Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 543m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεχμάχιο: 2581
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €190,000 (2013)
Τοποθεσία Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 545m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2576
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €203,100 (2013)
Τοποθεσία Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 565m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2587
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €197,800 (2013)
Τοποθεσία Δήμος Γερίου
Είδος Κατάστημα
Έκταση 34m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο:30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα 01 / Τεμάχιο: ΕΛ1417 (Ο/2669)
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €68,400 (2013)
Τοποθεσία Δήμος Γερίου
Είδος Κατάστημα
Έκταση 42m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα: 01 / Τεμάχιο: ΕΠ1417 (0/2670 )
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €79,500


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Fiat Bravo
Αξία €17,850 (2008)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές Ελληνικής Τράπεζας
Αριθμός σε κατοχή 25


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Λήδρα
Ποσό καταθέσεων €39,539 (Γραμμάτιο 1/2 μερίδιο με σύζυγο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €211,98 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €113,44 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €4,124.08
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Λήδρα
Ποσό καταθέσεων €1,795 (κοινός με σύζυγο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €150,00


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 41021163
Εισοδήματα ή ωφελήματα €9,613.50 Αξία εξαγοράς
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00219647
Εισοδήματα ή ωφελήματα €9,438.60 (Αξία Εξαγοράς)


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Πιστωτική Κάρτα
Πορό χρέους €435,18


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων