Δημήτρης Παπαδάκης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Παπαδάκης Δημήτρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 22/08/66
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Διαζευγμένος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25//8/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Βρυξέλλες
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 50m²
Τοπογραφικά στοιχεία Rue Dy Governant Prouisoiv 3, Brussels
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά (Κατόπιν λήψης δανείου)
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €200,000
-τρέχουσα αξία €200,000
Τοποθεσία Διατηρώ περιουσία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο
Είδος
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Μοτοσυκλέττα Kawasaki 500cc
Αξία €1500
Περιγραφή Αυτοκίνητο Volvo S40
Αξία €3000
Περιγραφή Αυτοκίνητο Audi A5
Αξία €40000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας B.O.C
Ποσό καταθέσεων 25,218.00
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας KBC Brussels
Ποσό καταθέσεων 87,748.07
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING
Ποσό καταθέσεων 65,061.00


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0000176457 Medical
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0000177123 Orizontas
Εισοδήματα ή ωφελήματα Σπουδαστικό πρόγραμμα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0000210296 Life Plan
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή KBC Brussels
Είδος χρέους Στεγαστικό
Πορό χρέους 77,351.71 Υπόλοιπο
Όνομα πιστωτή BOC
Είδος χρέους Επαγγελματικό (2013)
Πορό χρέους 25,218.07 Υπόλοιπο
Όνομα πιστωτή ΣΚΤ
Είδος χρέους Επαγγελματικό
Πορό χρέους 3142.72 Υπόλοιπο


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων