Ειρήνη Χαραλαμπίδου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 19.03.1964
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2 γιούς 18,5 και 15,5

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/09/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Δήμος Έγκωμης
Είδος Κατοικία
Έκταση 400 τμ.
Τοπογραφικά στοιχεία 21-52Ε2-4-997 Αρ. Εγρ. 1076
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μισό Κληρονομιά + Οικοδομή
Χρόνος απόκτησης 1999
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 99.098
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Έγκωμης
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 150 τμ.
Τοπογραφικά στοιχεία 2152Ε1-4952 Αρ. Εγγραφ. 5780
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 2003
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 24.995
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Λ/σου
Είδος Διαμέρισμα 2/24
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία 54 500 404 5469 Αρ. Εγ. 95
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 10.251
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Honda CRV SUV
Αξία 13000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank
Ποσό καταθέσεων 67,000 € (27 αποσημίωση δικαστική) 40 + 27,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €20.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife ασφάλεια ζωής
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

€27.000 Αποζημίωση δικαστήριο εργατικών διαφορών - Αγωγή εναντίον Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Τελεί υπο Έφεση.

2) Κληρονομιά 2/24 μετά από θάνατο της γιαγιας + ολοκλήρωση της διαχείρισης