Ελένη Σταύρου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ελένη Σταύρου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Σε διάσταση προς έκδοση διαζυγίου
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 12/9/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λευκωσία - Καμίνια
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 567 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 2\ Σχέδιο 63Ε2 Τμήμα 2 Τεμάχιο 200 Κλίμακα 1:2500
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 2/4/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €392.400
Τοποθεσία Καβάλλα
Είδος 1/2 Διαμέρισμα
Έκταση 60 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Συνοικία "?????????????" Οδός Ζαλόγγου Ν. 374/1929
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 20/12/2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £35.000 κατά τον χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο BMW 116i
Αξία €15 000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων 3,700


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Μηνιαίος για 2016 - Μισθός Βουευτή Ακάθαρτος 6611,245.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων