Γεώργιος Κ Γεωργίου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Κ Γεωργίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 09/10/1957
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : - -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 01/08/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Πηγή Αμμοχώστου
Είδος Χωράφι
Έκταση 4561 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 23/ Σχ 12 Τεμ. 628
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος απόκτησης 12/12/2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €10000
-τρέχουσα αξία €20000
Τοποθεσία Πηγή Αμμοχώστου
Είδος Χωράφι
Έκταση 15311 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 23 / Σχ. 12 / Τεμ 629
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος απόκτησης 12/12/2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €40000
-τρέχουσα αξία €80000
Τοποθεσία Πηγή Αμμοχώστου
Είδος Χωράφι
Έκταση 867 ΤΜ
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 23 / Σχ. 13 / Τεμ 367
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος απόκτησης 12/12/02
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €2000
-τρέχουσα αξία €6000
Τοποθεσία Πηγή Αμμοχώστου
Είδος Χωράφι
Έκταση 2692 ΤΜ
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 23/Σχ. 13/Τεμ 368
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος απόκτησης 12/12/02
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €6000
-τρέχουσα αξία €15000
Τοποθεσία Ενορία Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας
Είδος Διαμέρισμα αρ 101
Έκταση 90 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 40 / Σχ 640302/ Τεμ. 20
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθηκευμένο στην ALPHA BANK - Λάρνακα
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 25/02/2003
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £59800
-τρέχουσα αξία €150,000
Τοποθεσία Καττόπατον - Λεύκαρα
Είδος Χωράφι
Έκταση 3500 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 49/ Σχεδίου 37/ Τεμ 134
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθηκη Τράπεζας Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 14/01/1999
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €1700
-τρέχουσα αξία €22499
Τοποθεσία Μουττοκαύκι - Λεύκαρα
Είδος Χωράφι
Έκταση 7693 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 49 / Σχέδιο 04 / Τεμ 451
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τρ. Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 9/12/1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €1500
-τρέχουσα αξία €22100


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Ι.Χ Mercendes
Αξία €23000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Κ Γεωργίου ΔΕΠΕ
Αριθμός σε κατοχή 500 50%


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Μακράσυκας-Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου ΛΤΔ
Ποσό καταθέσεων €4700 στις 28/17/2016


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

- €18000 ετησίως από την άσκηση του Δικηγορικού μου επαγγέλματος πλέον €1500 13ος μισθός. Πρόεδρος της Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ

- €415 από το ενοίκιο του διαμερίσματος στην Λαρνακα (Ενορία Χρυσολογιάτισσα)

- €580,92 Επίδομα Οδοιπορικών 

- €3794,49 αντιμισθία Βουλευτή

- €30650 Μέρισμα του 2015 (31/12/2015) από Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Μακράσυκας - Λ/κας - Αμμ'στου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €105000 (Από κοινού)
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €113,257.84 στίς 30/6/16 (Από κοινού)
Όνομα πιστωτή Universal Bank
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €63977.39
Όνομα πιστωτή Alpha Bank
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €26,080.67 στίς 30/6/16


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Το Δάνειο στο ΣΠΕ Καλού Χωριού εξωφλήθηκε