Γεώργιος Παπαδόπουλος

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 25/2/1965
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 26/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Αγία Φύλαξη Τσακγάριδες Είδος: Οικόπεδο (1/8) Έκταση: 535 τ.μ. (1/8) Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνειο - Αγορά Χρόνος απόκτησης: 4/7/2008 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €427150 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες Είδος: Χωράφι Έκταση: 984 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 348 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €1700 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες Είδος: Χωράφι Έκταση: 800 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 345 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €342 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες Είδος: Χωράφι Έκταση: 176 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 346 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €85 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες Είδος: Χωράφι Έκταση: 708 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 347 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: 1995 Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €325 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες Είδος: Χωράφι Έκταση: 264 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 344 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €2674 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά, Χαλκούτσα Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 747 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 54, Σχέδιο: 500304, Τεμ: 82 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δια Δωρεάς Χρόνος απόκτησης: 2004 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Arbor Vitae Ltd (Milupa) Είδος επιχείρησης: Εμπόριο Είδος συμμετοχής: Μέτοχος - Διευθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Ledanthi Enterprises Co Ltd Είδος επιχείρησης: Εμπόριο Είδος συμμετοχής: Μέτοχος - Διευθυντής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές Στην Arbor Vitae Ltd Αριθμός σε κατοχή: 4000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές στην Ledanthi Enterprises Co Ltd Αριθμός σε κατοχή: 200


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/0260101 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ετήσιο Ασφάλιστρο: €1200
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife (Medical) Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 80/MEDN/0215137 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ετήσιο Ασφάλιστρο: €7176,00
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife: (Life Plan) Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/LPNG/0264509 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ετήσιο Ασφάλιστρο: €1920


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Astro Bank Είδος χρέους: Παρατράβιγμα για επιχείρηση Πορό χρέους: €30 000
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Λεμεσού Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €220 000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων