Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 25/2/1965
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 26/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λεμεσός - Αγία Φύλαξη Τσακγάριδες
Είδος Οικόπεδο (1/8)
Έκταση 535 τ.μ. (1/8)
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη
Τρόπος απόκτησης Δάνειο - Αγορά
Χρόνος απόκτησης 4/7/2008
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €427150
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος Χωράφι
Έκταση 984 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 348
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €1700
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος Χωράφι
Έκταση 800 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 345
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €342
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος Χωράφι
Έκταση 176 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 346
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €85
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος Χωράφι
Έκταση 708 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 347
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης 1995
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €325
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος Χωράφι
Έκταση 264 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 344
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €2674
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά, Χαλκούτσα
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 747 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 54, Σχέδιο: 500304, Τεμ: 82
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δια Δωρεάς
Χρόνος απόκτησης 2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Arbor Vitae Ltd (Milupa)
Είδος επιχείρησης Εμπόριο
Είδος συμμετοχής Μέτοχος - Διευθυντής
Όνομα επιχείρησης Ledanthi Enterprises Co Ltd
Είδος επιχείρησης Εμπόριο
Είδος συμμετοχής Μέτοχος - Διευθυντής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές Στην Arbor Vitae Ltd
Αριθμός σε κατοχή 4000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές στην Ledanthi Enterprises Co Ltd
Αριθμός σε κατοχή 200


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/0260101
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ετήσιο Ασφάλιστρο: €1200
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife (Medical)
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 80/MEDN/0215137
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ετήσιο Ασφάλιστρο: €7176,00
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife: (Life Plan)
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/LPNG/0264509
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ετήσιο Ασφάλιστρο: €1920


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Astro Bank
Είδος χρέους Παρατράβιγμα για επιχείρηση
Πορό χρέους €30 000
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Λεμεσού
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €220 000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων