Γεώργιος Προκοπίου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Προκοπίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 22-10-1956
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30-8-16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Αραδίππου
Είδος Οικία
Έκταση 190 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Τεμαχίου 1590
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 9-1-2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £81.000
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Τούλλοι
Είδος Χωράφι
Έκταση Εκτ.0 Δεκ. 4 τ.μ. 248 Μερίδιο 1/4
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Τεμ. 8757 88/1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τη μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 5-1-1987
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Τρούλλοι
Είδος Χωράφι
Έκταση Εκτ.1 Δεκ.7 τ.μ. 392 Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Τεμ. 42/1 41/1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τη μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 5-1-1987
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Τρούλλοι
Είδος Χωράφι
Έκταση Εκτ.1 Δεκ.6 τ.μ. 435
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Τεμ. 109/2/12
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τη μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 5-1-1987
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Τρούλλοι
Είδος Χωράφι
Έκταση Εκτ. 0 Δεκ.3 τ.μ. 011 Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ, Τεμ. 19,20
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τη μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 5-1-1987
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW 520d
Αξία €20.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών και Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ
Ποσό καταθέσεων €63.668
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών και Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ
Ποσό καταθέσεων €22.484
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Τρεχούμενος
Ποσό καταθέσεων €4.863


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων