Γιώργος Καρούλλας

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Καρούλλας
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 28/06/1972
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/07/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Καθαρή
Είδος Οικόπεδο (1/2)
Έκταση 265 τ.μ. (530 το όλο)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ40 Σχ 56Ε1 Τ,2 Τεμ. 260
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 'Α Υποθήκη στο Συνεργ. Ταμ. Αμμ/στου - Λάρνακος Λτδ
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €110000 το 1/2 των €220000 που είναι το όλο μερίδιο
-τρέχουσα αξία €110000 το 1/2 των €220000 που είναι το όλο μερίδιο


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή (Mercedes E220)
Αξία €25.000
Περιγραφή
Αξία Scrap Value (μετά από ατύχημα)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Σ.Τ. Αμμ/στου Λάρνακας Λτδ
Ποσό καταθέσεων €20.154
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας Επαρχ. Αμμοχώστου
Ποσό καταθέσεων €12.112
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας Επαρχ. Αμμοχώστου
Ποσό καταθέσεων €27000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Lfe Unilife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0011242112
Εισοδήματα ή ωφελήματα €35 000 αναμενόμενα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Prime
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 11443
Εισοδήματα ή ωφελήματα €25 000 αναμενόμενο


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Σ.Τ. Αμμ/στου Λάρνακας Λτδ
Είδος χρέους Δάνειο Μεσοπρόθεσμο Ενυπόθηκο
Πορό χρέους €48,995
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Μαρκάσυκας Λάρνακας επ Αμμ.στου
Είδος χρέους Δάνειο με Εγυητές
Πορό χρέους €119 (Υπόλοιπο)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσμα της έισπραξης του εφάπαξ ποσού λόγω της προηγούμενης υπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδίας ως δάσκαλος και στον μισθό του βουλετή. Η διαφοροποίηση στα δάνεια λόγω της μηνιαίας αποπληρωμής και στα μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα λόγω αγοράς νέου οχήματος εφόσον το προηγούμενο κατατράφηκε ολοσχερώς