Γιώργος Λακκοτρύπης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Λακκοτρύπης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30 Μαϊου 1970
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Δύο

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 01/03/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μηλικούρι (μέσα στο χωριό) Είδος: Παλαιά κατοικία/Γη (Το όλο μερίδιο) Έκταση: 409 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 36/142IV τεμ.393, Αρ. Εγγρ. 3954 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: --- -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €20.503,22 Χρόνος απόκτησης: 1/01/2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €20.500 Τρέχουσα αξία: €17.500
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Λακατάµειας, Ενορία Αρχάγγελος/Ανθούπολη Είδος: Οικόπεδο (1/2 μερίδιο) Έκταση: 554 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ.30/04 Ε2, Τµήμα 3, Τεμ.1751 Αρ. Εγγραφής-3/1823 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζας Κύπρου Αρ. Υ16041/2010 ηµερ. 5/11/2010 για το ποσό των €32.000. -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €165.000 Χρόνος απόκτησης: 5/11/2010 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €165.000, - (1/2 μερίδιο) Τρέχουσα αξία: €131.450, - (1/2 μερίδιο)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Παραλιμνίου (Περιοχή Περνέρα) Είδος: Κατοικία (1/2 μερίδιο) Έκταση: 120 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ. 2-294-378, Τμήμα 15 Τεμ. επί 112,113, 609 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Alpha Bank (πρώην Εµπορική Τράπεζα) €36.026,50 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς - Πωλητήριο Έγγραφο ΠΩΕ 324109, ημερ. 17/06/2009 Χρόνος απόκτησης: 17/06/2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €140.000, (Το 1/2 μερίδιο) Τρέχουσα αξία: €140.000, (Το 1/2 μερίδιο)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ιθάκη, Ελλάδα Είδος: Κατοικία (1/2 μερίδιο) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: --- -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς Χρόνος απόκτησης: Σεπτέμβριος 2006 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €170.000, (Το 1/2 μερίδιο) Τρέχουσα αξία: €170.000, (Το 1/2 μερίδιο)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW (2003) Αξία: €5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Microsoft Αριθμός σε κατοχή: 8,164
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: BOC (Bank of Cyprus) Αριθμός σε κατοχή: 464


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €35.627
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €3.368
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: US$18.794
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Deutsche Bank Ποσό καταθέσεων: €133.628
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Fidelity Investments Ποσό καταθέσεων: US$50.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 82128 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 200171 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Αφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Laiki Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00000591 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €32.984
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: 15.793
Όνομα πιστωτή: Alpha Bank (Πρώην Εμπορική) Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €36.027


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

- Ακύρωση, Πωλητηρίου Εγγράφου αγοράς διαμερίσματος λόγω με τήρησης των σημφωνηθέντων απο Fakka Enterprises Ltd

- Πώληση μετοχών Nokia Corporation

- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Λαϊκής Τράπεζας

- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Τράπεζας Κύπρου

- Απομείωση Αξίας Αξιογράφων Τράπεζας Κύπρου (μετατροπή σε μετοχές 100 πρός 1)

- Εξόφληση Δανείου Τράπεζας Κύπρου

- Μείωση ποσού δανείων Τράπεζας Κύπρου και Alpha Bank (πρώην Εμπορική Τράπεζα)

- Κλείσιμο λογαριασμού Charles Schwab και άνοιγμα λογαριασμού Fidelity Investments

- Αύξηση τιμής μετοχής Microsoft από $27.95 (1/03/2013) σε $53.58 (1/3/2016)

- Μείωση ισοτιμίας $/€ αολι 1.30/1 (1/03/2013) σε 1.09/1 (1/03/2016)