Γιώργος Λακκοτρύπης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Λακκοτρύπης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30 Μαϊου 1970
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Δύο

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 01/03/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Μηλικούρι (μέσα στο χωριό)
Είδος Παλαιά κατοικία/Γη (Το όλο μερίδιο)
Έκταση 409 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 36/142IV τεμ.393, Αρ. Εγγρ. 3954
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ---
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €20.503,22
Χρόνος απόκτησης 1/01/2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €20.500
-τρέχουσα αξία €17.500
Τοποθεσία Δήμος Λακατάµειας, Ενορία Αρχάγγελος/Ανθούπολη
Είδος Οικόπεδο (1/2 μερίδιο)
Έκταση 554 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ.30/04 Ε2, Τµήμα 3, Τεμ.1751 Αρ. Εγγραφής-3/1823
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζας Κύπρου Αρ. Υ16041/2010 ηµερ. 5/11/2010 για το ποσό των €32.000.
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €165.000
Χρόνος απόκτησης 5/11/2010
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €165.000, - (1/2 μερίδιο)
-τρέχουσα αξία €131.450, - (1/2 μερίδιο)
Τοποθεσία Δήμος Παραλιμνίου (Περιοχή Περνέρα)
Είδος Κατοικία (1/2 μερίδιο)
Έκταση 120 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ. 2-294-378, Τμήμα 15 Τεμ. επί 112,113, 609
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Alpha Bank (πρώην Εµπορική Τράπεζα) €36.026,50
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς - Πωλητήριο Έγγραφο ΠΩΕ 324109, ημερ. 17/06/2009
Χρόνος απόκτησης 17/06/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €140.000, (Το 1/2 μερίδιο)
-τρέχουσα αξία €140.000, (Το 1/2 μερίδιο)
Τοποθεσία Ιθάκη, Ελλάδα
Είδος Κατοικία (1/2 μερίδιο)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ---
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς
Χρόνος απόκτησης Σεπτέμβριος 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €170.000, (Το 1/2 μερίδιο)
-τρέχουσα αξία €170.000, (Το 1/2 μερίδιο)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW (2003)
Αξία €5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Microsoft
Αριθμός σε κατοχή 8,164
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας BOC (Bank of Cyprus)
Αριθμός σε κατοχή 464


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €35.627
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €3.368
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων US$18.794
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Deutsche Bank
Ποσό καταθέσεων €133.628
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Fidelity Investments
Ποσό καταθέσεων US$50.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 82128
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 200171
Εισοδήματα ή ωφελήματα Αφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Laiki Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00000591
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €32.984
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους 15.793
Όνομα πιστωτή Alpha Bank (Πρώην Εμπορική)
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €36.027


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

- Ακύρωση, Πωλητηρίου Εγγράφου αγοράς διαμερίσματος λόγω με τήρησης των σημφωνηθέντων απο Fakka Enterprises Ltd

- Πώληση μετοχών Nokia Corporation

- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Λαϊκής Τράπεζας

- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Τράπεζας Κύπρου

- Απομείωση Αξίας Αξιογράφων Τράπεζας Κύπρου (μετατροπή σε μετοχές 100 πρός 1)

- Εξόφληση Δανείου Τράπεζας Κύπρου

- Μείωση ποσού δανείων Τράπεζας Κύπρου και Alpha Bank (πρώην Εμπορική Τράπεζα)

- Κλείσιμο λογαριασμού Charles Schwab και άνοιγμα λογαριασμού Fidelity Investments

- Αύξηση τιμής μετοχής Microsoft από $27.95 (1/03/2013) σε $53.58 (1/3/2016)

- Μείωση ισοτιμίας $/€ αολι 1.30/1 (1/03/2013) σε 1.09/1 (1/03/2016)