Γιώργος Λιλλήκας

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Λιλλήκας
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 01-06-1960
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1 (εξαρτώμενο)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 2 Σεπτ. 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παναγιά - Πάφος Είδος: Ισόγεια Κατοικία (1/2) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγραφής 6592 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από Μητέρα Χρόνος απόκτησης: 1992 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία αξία 01.01.1980 €1.879 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παναγία - Πάφος Είδος: Χωράφι Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγραφής 7076 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία αξία 01.01.1980 €34 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Lexus Saloon Αξία: €50.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: C.C.C Tourist Enter. Αριθμός σε κατοχή: 800
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Christis Daieries Pub Ltd Αριθμός σε κατοχή: 10.000 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Woolworgh (Cyprus) property Αριθμός σε κατοχή: 8.461 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: A. Tsokkos Hotel Public Ltd Αριθμός σε κατοχή: 20.000 (Από κοινού με σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Libra Holidays Gr. Public Co Αριθμός σε κατοχή: 1050 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Lanitis Bros Ltd Αριθμός σε κατοχή: 4.000 (Από κοινού με την σύζυγο)


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Multichoice Cyprus Ltd Αριθμός σε κατοχή: 5.000 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Arch Capital Group Ltd Αριθμός σε κατοχή: 14,845


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Eurobank Cyprus Ltd Ποσό καταθέσεων: €119,000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00009111 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο Ποσό €140.860
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00009112 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο Ποσό €140.860
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Allianz Ελλάς Α.Ε Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: G.C. 207 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο Ποσό €255.394
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Allianz Ελλάς Α.Ε Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: G.C. 207 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο Ποσό €244.606


ε.Αλλα εισοδήματα:

1) Arch Capital Group > €150.000 ετησίως (καθορίζεται χρονιαίως)5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2015 - €156.107

2014 - €189.466

2013 - €179.403

2012 - €137.592

2011 - €115.923

2010 - €72.704

2009 - €19.500

2008 - €26.967

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Eurobank Cyprus Ltd Είδος χρέους: Τρεχούμενος/Δάνειο/Πιστωτική Κάρτα Πορό χρέους: €139.322
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Στροβόλου Είδος χρέους: Δάνεια Πορό χρέους: €444.305 (Σύνολο Δανείων €888.610, από κοινού με σύζυγο)
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Λτδ Είδος χρέους: Τρεχούμενος & Πιστωτική Κάρτα Πορό χρέους: €14.358 (Σύνολο €19.646, εκ του οποίου €10.576 από κοινού με σύζυγο)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων