Γιώργος Λιλλήκας

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Λιλλήκας
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 01-06-1960
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1 (εξαρτώμενο)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 2 Σεπτ. 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Παναγιά - Πάφος
Είδος Ισόγεια Κατοικία (1/2)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής 6592
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από Μητέρα
Χρόνος απόκτησης 1992
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία αξία 01.01.1980 €1.879
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Παναγία - Πάφος
Είδος Χωράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής 7076
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία αξία 01.01.1980 €34
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Lexus Saloon
Αξία €50.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας C.C.C Tourist Enter.
Αριθμός σε κατοχή 800
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Christis Daieries Pub Ltd
Αριθμός σε κατοχή 10.000 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Woolworgh (Cyprus) property
Αριθμός σε κατοχή 8.461 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας A. Tsokkos Hotel Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή 20.000 (Από κοινού με σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Libra Holidays Gr. Public Co
Αριθμός σε κατοχή 1050 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Lanitis Bros Ltd
Αριθμός σε κατοχή 4.000 (Από κοινού με την σύζυγο)


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Multichoice Cyprus Ltd
Αριθμός σε κατοχή 5.000 (Από κοινού με την σύζυγο)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Arch Capital Group Ltd
Αριθμός σε κατοχή 14,845


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank Cyprus Ltd
Ποσό καταθέσεων €119,000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00009111
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο Ποσό €140.860
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00009112
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο Ποσό €140.860
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Ελλάς Α.Ε
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου G.C. 207
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο Ποσό €255.394
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Ελλάς Α.Ε
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου G.C. 207
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο Ποσό €244.606


ε.Αλλα εισοδήματα:

1) Arch Capital Group > €150.000 ετησίως (καθορίζεται χρονιαίως)5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2015 - €156.107

2014 - €189.466

2013 - €179.403

2012 - €137.592

2011 - €115.923

2010 - €72.704

2009 - €19.500

2008 - €26.967

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Eurobank Cyprus Ltd
Είδος χρέους Τρεχούμενος/Δάνειο/Πιστωτική Κάρτα
Πορό χρέους €139.322
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Στροβόλου
Είδος χρέους Δάνεια
Πορό χρέους €444.305 (Σύνολο Δανείων €888.610, από κοινού με σύζυγο)
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου Λτδ
Είδος χρέους Τρεχούμενος & Πιστωτική Κάρτα
Πορό χρέους €14.358 (Σύνολο €19.646, εκ του οποίου €10.576 από κοινού με σύζυγο)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων