Γιώργος Λουκαϊδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Λουκαϊδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 05/12/1968
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 08/10/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Αγλατζιάς Κόκκινες Είδος: Οικόπεδο και κατοικία Έκταση: 556 τ.μ. Μερίδιο 1/2 Τοπογραφικά στοιχεία: 3/918 Φύλλο 21 Σχέδιο 56 W2 Τεμ832 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Σ.Τ.Εκπαιδευτικών για δάνειο επ'ονόματι της συζύγου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά μέσω δανεισμού αποταμιεύσεων και εισφορών γονέων Χρόνος απόκτησης: 1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Οικόπεδο £15,500 (26.484 Ευρώ) Κατοικία £65,000 (111,059 Ευρώ) Τρέχουσα αξία: 400.000 Ευρώ (αξία κτηματολογίου 2013)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Τσερίοθ Είδος: Χωράφι Έκταση: 2732 τ.μ. Μερίδιο 1/2 Τοπογραφικά στοιχεία: 12/702 Φύλλο 30 Σχέδιο 52Ε1 Τεμ616 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: - -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 2007 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €17.086 Τρέχουσα αξία: €34.200 (Αξία Κτηματολογίου)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παραλίμνι Είδος: Ημιανεξάρτητη Κατοικία Έκταση: 125,52τ.μ. Μερίδιο 1/2 Τοπογραφικά στοιχεία: Κατοικία Αρ.3 Συγκρότημα Avra -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά μέσω δανεισμού Επ'ονόματι της συζύγου Υπόλοιπο δανείου €264.231 Χρόνος απόκτησης: 2012 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £205.000 Τρέχουσα αξία: €160.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Saloon, Honda City Αξία: Απόκτηση 1998 €13.850 (Συνιδιοκτησία με τη σύζυγο)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Saloon Mercedes E220 Αξία: Απόκτηση 2009 €10.000 (Συνιδιοκτησία με σύζυγο)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Επενδυτική Εταιρεία Δήμητρα Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 594 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Λήδρα Λτδ Ποσό καταθέσεων: €5.447 Επ' Ονόματι ιδίου €8.090 Επ' Ονόματι ιδίου και της συζήγου


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Medlife Alico Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1149874 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €88.848
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Medlife Alico Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1134452 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €85.773 Ασφαλισμένο Ποσό


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Αποδοχές και επιδόματα ως μέλος της Βουλής ων αντιπροσώπων απο Μάιο 2011

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Μεταβίβαση στην ονομστική τους αξία, 143 μετοχών της Dialogos Media Services Ltd αξίας €1 εκάστη