Γιώργος Λουκαϊδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Λουκαϊδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 05/12/1968
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 08/10/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Δήμος Αγλατζιάς Κόκκινες
Είδος Οικόπεδο και κατοικία
Έκταση 556 τ.μ. Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία 3/918 Φύλλο 21 Σχέδιο 56 W2 Τεμ832
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Σ.Τ.Εκπαιδευτικών για δάνειο επ'ονόματι της συζύγου
Τρόπος απόκτησης Αγορά μέσω δανεισμού αποταμιεύσεων και εισφορών γονέων
Χρόνος απόκτησης 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Οικόπεδο £15,500 (26.484 Ευρώ) Κατοικία £65,000 (111,059 Ευρώ)
-τρέχουσα αξία 400.000 Ευρώ (αξία κτηματολογίου 2013)
Τοποθεσία Δήμος Τσερίοθ
Είδος Χωράφι
Έκταση 2732 τ.μ. Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία 12/702 Φύλλο 30 Σχέδιο 52Ε1 Τεμ616
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €17.086
-τρέχουσα αξία €34.200 (Αξία Κτηματολογίου)
Τοποθεσία Παραλίμνι
Είδος Ημιανεξάρτητη Κατοικία
Έκταση 125,52τ.μ. Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία Κατοικία Αρ.3 Συγκρότημα Avra
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά μέσω δανεισμού Επ'ονόματι της συζύγου Υπόλοιπο δανείου €264.231
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £205.000
-τρέχουσα αξία €160.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Saloon, Honda City
Αξία Απόκτηση 1998 €13.850 (Συνιδιοκτησία με τη σύζυγο)
Περιγραφή Saloon Mercedes E220
Αξία Απόκτηση 2009 €10.000 (Συνιδιοκτησία με σύζυγο)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Επενδυτική Εταιρεία Δήμητρα Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 594 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Λήδρα Λτδ
Ποσό καταθέσεων €5.447 Επ' Ονόματι ιδίου €8.090 Επ' Ονόματι ιδίου και της συζήγου


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Medlife Alico
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1149874
Εισοδήματα ή ωφελήματα €88.848
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Medlife Alico
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1134452
Εισοδήματα ή ωφελήματα €85.773 Ασφαλισμένο Ποσό


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Αποδοχές και επιδόματα ως μέλος της Βουλής ων αντιπροσώπων απο Μάιο 2011

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Μεταβίβαση στην ονομστική τους αξία, 143 μετοχών της Dialogos Media Services Ltd αξίας €1 εκάστη