Γιώργος Παμπορίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 22/05/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΛΑΤΣΙΑ
Είδος 1/2 ΟΙΚΙΑ
Έκταση 500 Τ.Μ
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης ΔΑΝΕΙΑ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 521500ΕΥΡ
-τρέχουσα αξία 1090000ΕΥΡ
Τοποθεσία ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Είδος 1/2 ΟΙΚΙΑ
Έκταση 257 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής EUROBANK CYPRUS - ΥΠΟΘΗΚΗ
Τρόπος απόκτησης ΔΑΝΕΙΑ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Χρόνος απόκτησης 2011
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 250000ΕΥΡ
-τρέχουσα αξία 225000ΕΥΡ
Τοποθεσία ΑΘΗΝΑ/ΕΛΛΑΔΑ
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Έκταση 96 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΕΩΣ-ΑΘΗΝΑ Προσημείωση (Υποθήκη)
Τρόπος απόκτησης ΔΑΝΕΙΑ
Χρόνος απόκτησης 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 169000ΕΥΡ
-τρέχουσα αξία 200000ΕΥΡ
Τοποθεσία ΠΑΡΟΣ/ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Κτήρια/Εξοχική κατοικία
Έκταση 670 Τ.Μ
Τοπογραφικά στοιχεία Οικισμός πίσω Λιβάδι
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 0
-τρέχουσα αξία 700000ΕΥΡ
Τοποθεσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Είδος 55/100 ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΟΛΥΚΟΙΤΚΙΑΣ
Έκταση 1350 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - Υποθήκη
Τρόπος απόκτησης ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ
Χρόνος απόκτησης 2010
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 0
-τρέχουσα αξία 1100000ΕΥΡ


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή PORSCHE REG.
Αξία 78900EUR
Περιγραφή POSCHE REG.
Αξία 84000EUR
Περιγραφή MOTOR CYCLE-DUCATI SCRAMBLER
Αξία 8000EUR
Περιγραφή ΒΑΡΚΑ-με την ονομσία-
Αξία 10000EUR


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης PARINIS LTD-REG. 169160
Είδος επιχείρησης Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής ΜΕΤΟΧΟΣ 50/100
Όνομα επιχείρησης VORANO HOLDINGS LTD-REG.274009
Είδος επιχείρησης Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής ΜΕΤΟΧΟΣ 100/100
Όνομα επιχείρησης LEGOLEN LTD -REG.280657
Είδος επιχείρησης Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής ΜΕΤΟΧΟΣ 50/100


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας VORANO HOLDINGS LTD-REG.274009
Αριθμός σε κατοχή 1000 (100/100)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας PARINIS LTD-REG.169160
Αριθμός σε κατοχή 855 (50/100)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας LEGOLEN LTD-REG.280657
Αριθμός σε κατοχή 500 (50/100)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ATHINADOROU BROS SUPER BETON PLC
Αριθμός σε κατοχή 8795 (1/100)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ Λ/Σ
Ποσό καταθέσεων 2138ΕΥΡ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας EUROBANK CYPRUS LTD
Ποσό καταθέσεων 864EYR


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας EUROLIFE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/0172152
Εισοδήματα ή ωφελήματα Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας PRIME INSURANCE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 29292
Εισοδήματα ή ωφελήματα Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας PRIME INSURANCE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 29293
Εισοδήματα ή ωφελήματα Δ/Ε


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκια από εκμετάλλευση ακινήτων €2500 μηνιαίως.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δ/Ε

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή EUROBANK CYPRUS
Είδος χρέους OVERDRAFT ACCOUNT
Πορό χρέους 59301EUR
Όνομα πιστωτή EUROBANK CYPRUS
Είδος χρέους PROPERTY LOAN
Πορό χρέους 203123EUR
Όνομα πιστωτή EUROBANK CYPRUS
Είδος χρέους VISA CARD-2 VISA ACCOUNTS
Πορό χρέους 9913EUR
Όνομα πιστωτή BANK OF CYPRUS
Είδος χρέους PROPERTY LOAN
Πορό χρέους 179032EUR
Όνομα πιστωτή BANK OF CYPRUS
Είδος χρέους VISA CARD
Πορό χρέους 269EUR
Όνομα πιστωτή PIREOS BANK
Είδος χρέους PROPERTY LOAN
Πορό χρέους 87897EUR
Όνομα πιστωτή PIREOS BANK
Είδος χρέους PROPERTY LOAN
Πορό χρέους 16029EUR


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Η μείωση στα υπόλοιπα που διατηρώ στον τρεχούμενο λογαριασμό μετόχου στην εταιρεία Vorano Holdings ltd προκύπτει λόγω συναλλαγματικής διαφοράς και συγκεκριμένα λόγω αποτύπωσης του ποσού από Στερλίνες σε Ευρώ. Το ποσό σε στερλίνες παραμένει αμετάβλητο. Οι διαφοροποιήσεις στα χρεωστικά μου υπόλοιπα προ τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα προκύπτουν από τις αποπληρωμές δόσεων σε δάνεια μου. Παράλληλα χρειάστηκε να αυξήσω και το πιστωτικό όριο παρατραβήγματος μου στην τράπεζα Eurobank.

Εκποίησα το από ετών ακινητοποιημένο ΧΙ αυτοκίνητο μου με αρ. εγρ. έναντι του ποσού των 400 ευρω τον Ιανουάριο του 2018.

Παράλληλα το αυτοκίνητο       Mercedes καταγράφηκε στα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου μου ως έπρεπε.