Γιώργος Τ. Γεωργίου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γεωργίου Γεώργιος Τιμοθέου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 26/06/1961
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1 (Φοιτήτρια)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 11.7.2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Παναγίας Ευαγγελίτριας
Είδος Κατοικία Ισόγειος/Ανώγειος
Έκταση 242 τμ (477 ΤΜ όλο)
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ.29039 9,54/Σχ 49 (Τεμ 1021)
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Όλο Υποθηκευμένο
Τρόπος απόκτησης 1984 Δωρεά/ 2000 Ανώγειο Οικ. Δάνειο
Χρόνος απόκτησης 2000 / 2003
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 270,000 ευρώ (2013)
Τοποθεσία Ανθούπολη
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 585 Τ.Μ
Τοπογραφικά στοιχεία 9.53/Σχ. 56 Τεμ 1107 Αρ Εγγρ, 28257
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Όλο Υποθηκευμένο
Τρόπος απόκτησης Δάνειο
Χρόνος απόκτησης 8/12/1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 187,800 ευρώ (2013)
Τοποθεσία Βασίλεια - Κερύνιας
Είδος Χωράφι (1/2) - Σπίτι (1/2)
Έκταση 7,388,4014,902,3687,1338
Τοπογραφικά στοιχεία 11/13-14, 21-22
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Φορέας ίσης κατανομής βαρών οργανισμός χρ. στέγης φορτικά -Ιατροφαρμακ. Δάνεια
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 1977 (Μετά από θάνατο πατέρα)
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 2008 Νέοι Τίτλοι


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές Δήμητρα Επενδυτική
Αριθμός σε κατοχή 513 -> 250 Ευρ.


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συν. Ταμιευτήριο Λ/σού (Κοινός Λ/σός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 405.92


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Μινέρβα
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου FSP 25342 Λήξη 9/4/2027 Ανα τρίμινο €412.-
Εισοδήματα ή ωφελήματα €170.863 (σε περίπτωση θανάτου)


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκια €300χ12 μήνες = €3,600.-

29039 54/49 Τεμ 1021 (Κτίσμα 1984)5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Ποσό που δώθηκε από το Δήμο Κ. Πολεμιδιών μετά απο τρεις συννεχής θητείας €60,000.-

(μέρος κάλυψε εκκρεμότητες της οικογένειας π.χ κοιν. ασφαλίσεις προερετικά, πιστωτικές κάρτες, σπουδές τέταρτου παιδιού 2016-2017, αγορά 2 αυτοκ. για τις ανάγκες της οικ ανάγκες και κοινωνικές υποχρώσεις της οικογένειας και εφόξληση δανείου)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Συν. Ταμ. Λ\σου
Είδος χρέους Στεγατικό
Πορό χρέους 53,767.62
Όνομα πιστωτή Συν. Ταμ. Λ\σου
Είδος χρέους Φοιτιτικό
Πορό χρέους 61,894.06 Αλεξάνδρα - Αναστασία
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρ. Στέγης
Είδος χρέους Φοιτιτικά
Πορό χρέους 1. 31,033.48 Λεοντία (πτυχίο) 2. 7,123.06 Αναστασία (μεταπτυχιακό)
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρ. Στέγης
Είδος χρέους Ιατροφαρμακευτικά
Πορό χρέους 1. 11,004.53 Αλεξάνδρα 2. 8,651.66 Αναστασία


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων