Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 6.12.1955
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ένα (1)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 9.8.16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Πάφος, Νάτα, Μεσινιές
Είδος Χωράφι, Αμπέλι
Έκταση 12710 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 51, Σχέδιο 08, Τεμάχιο 185
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Κάτω Αρόδες, Χαλόσπιτα
Είδος Χωράφι Χαρουπιές: 15 Ελιές: 3
Έκταση 25252 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 39, Τεμάχιο 73
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Μέσα στο χωριό
Είδος Ισόγεια Κατοικία Αμυγδαλιές: 1 Συκαμιές: 2
Έκταση 251 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 1, Φύλλο 51, Σχέδιο 6352V01, Τεμάχιο 443
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Κλιμης
Είδος Χωράφι
Έκταση 19399 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0 Αρ. Εγγραφής 0/10741
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Μούττη του Γερμανού
Είδος Χωράφι
Έκταση 21071 τ.μ 1/5
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 1054
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Κοράκι
Είδος Χωράφι
Έκταση 1988
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 1054
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Λειβάδια
Είδος Χωράφι
Έκταση 5017
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 56
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Καλόον
Είδος Χωράφι
Έκταση 4014 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 25, Τεμάχιο 192
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Λάκκος
Είδος Χωράφι, Αμπέλι
Έκταση 5017 τ.μ. Μερίδιο: 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 957
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Μαυρομίτενα
Είδος Χωράφι
Έκταση 5686 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 48, Τεμάχιο 149
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Μιάλη Φράκτη
Είδος Χωράφι
Έκταση 3595 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 960
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Σπήλιος του Χωρκάτι
Είδος Χωράφι
Έκταση 37121 Μερίδιο: 1/5
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 31, Τεμάχιο 93
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Σπήλιος
Είδος Χωράφι
Έκταση 8696
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 41, Τεμάχιο 32
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάφος, Ίνεια, Γυναίκας το Αργάκι
Είδος Χωράφι
Έκταση 9013
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο σαλούν Μερσεντες
Αξία €8000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Ποσό καταθέσεων €56.546,69
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Ποσό καταθέσεων €76.250,00


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Γιουνιβέρσαλ Λαϊφ
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0020032432
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ετήσιο Ασφάλιστρο €1284 Ασφαλισμένο ποσό €19260


ε.Αλλα εισοδήματα:

Επαγγελματική σύνταξη Γενικού Λογιστηρίου Δημοκρατίας €2.124,95/μην.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €38.791,09


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων