Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Άννα Θεολόγου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 26/11/1955
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : /

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 26/07/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Δήμος Γερίου
Είδος Χράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 4/ Φύλλο 31/ Σχέδιο 02W1 / Τεμάχιο 44. Αρ. Εγγραφής 24
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/12
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 0 (τελευταία ημερομηνία εκτίμησης 01/01/1980)
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Γερίου
Είδος Χωράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 7/ Φύλλο 31 / Σχέδιο 17E2 / Τεμάχιο 245. Αρ. Εγγραφής 191
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/120 μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αξία Ακινήτου (01/01/1980) €2.733,76
-τρέχουσα αξία Αξία μεριδίου ακινήτου €22,78
Τοποθεσία Βορόκλινη Λάρνακα
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Σχέδιο 2-261-371 Τεμάχιο 608 Αρ. Εγγραφής: 10250
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/1
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1989
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €18.794,62 (ημερομηνία εκτίμισης 15/04/2016)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Toyota Auris
Αξία Τιμή αγοράς (second hand) €10.500


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΟΤΑΔΥΚ Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημόσιων Υπαλλήλων
Ποσό καταθέσεων €64.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €13.538,60
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (JNT account)
Ποσό καταθέσεων €4.375
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €100


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων