Χριστάκης Τζιοβάνης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χριστάκης Τζιοβάνης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 29/12/1956
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 29\08\2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Παραλίμνι
Είδος Χωράφι
Έκταση 1.407 τ.μ (1/4 Μερίδιο)
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. 0/3514 Φ/Σ 0-1-2890-3785 Τεμ. 163
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2894/2008
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Αγοραία αξία 1/1/2013 €290.200
Τοποθεσία Παραλίμνι
Είδος Τόπος
Έκταση 1.218 τ.μ (250/1327 Μερίδιο)
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2896/2008
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Αγοραία αξία 1/1/2013 €224.100
Τοποθεσία Παραλίμνι
Είδος Χωράφι
Έκταση 4.557 τ.μ. (1/1 Μερίδιο)
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. 0/6374 Φ/Σ 0-2-290-377 Τεμ. 302
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Αρ.Φ. 3/Υ/2078/2010
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2010
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κόστος Αγοράς €150.000
-τρέχουσα αξία -Εκτίμηση 1/1/2013 €68.400
Τοποθεσία Παραλίμνι
Είδος Χωράφι
Έκταση 2.184 τ.μ (1/1 μερίδιο)
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. 0/6410 Φ/Σ 0-1-290-377 Τεμ. 307
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/387/2010
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2010
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κόστος αγοράς €85.000
-τρέχουσα αξία -Εκτίμηση 1/1/2013 €41.500
Τοποθεσία Αχερίτου
Είδος Χωράφι
Έκταση 837 τ.μ (1/1 Μερίδιο)
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. -/756 Φ/Σ 33/26W2 Τεμ. 350
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Εκτίμηση 1/1/2013 €6.400
Τοποθεσία Αχερίτου
Είδος Διόρωφη Κατοικία Αυλή
Έκταση 466 τ.μ (1/1 Μερίδιο)
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ 0/909 Φ/Σ 0-2-279-383 Τεμ. 6
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Εκτίμηση 1/1/2013 €110.300


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατασκ. Δ.Ε. Λτδ
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διευθυντής
Όνομα επιχείρησης Giovani Management Ltd
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διευθυντής
Όνομα επιχείρησης Giovani Developers Ltd
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διευθυντής
Όνομα επιχείρησης Romalea Investments Ltd
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διευθυντής
Όνομα επιχείρησης Dunedoo Ltd
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Giovani Constructions Ltd
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Golden Empire Developers Ltd
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Giovani Holdings Ltd
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Time is money financial services Ltd
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Giovanis & Kalvaris Ltd
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Chr. Giovanis Big Hunter Limited
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Pacific Giovani Company Ltd
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Zhitang Bigbang Company Ltd
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Giovani Andronica Court Ltd
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Giovani Transport Ltd
Είδος επιχείρησης Μεταφορές
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Napaland Estates Ltd
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης Mellopos Ltd
Είδος επιχείρησης Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης PSC Power Supplies Ltd
Είδος επιχείρησης Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας
Είδος συμμετοχής Διεθυντής
Όνομα επιχείρησης G.M. Demolitions Ltd
Είδος επιχείρησης Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής Διευθυντής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Options Cassoulides Plc
Αριθμός σε κατοχή 2.692
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Πανδώρα Επενδύσεις Δημ. Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 41.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας A. Tsokkos Hotels Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή 50.439
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Display Art PLC
Αριθμός σε κατοχή 31.709
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 39.500
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου Δημ. Εταιρεία Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 29


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατ. Δ.Ε. Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 5698
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Giovani Management Ltd
Αριθμός σε κατοχή 1
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Giovani Developers Ltd
Αριθμός σε κατοχή 1000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Romalea Investments Ltd
Αριθμός σε κατοχή 1000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Dunedoo Ltd
Αριθμός σε κατοχή 1000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Giovani Constructions Ltd
Αριθμός σε κατοχή 1000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Golden Empire Developers Ltd
Αριθμός σε κατοχή 2500
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Giovani Investments Pt. Ltd
Αριθμός σε κατοχή 1000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ch. Giovanis Big Hunter Ltd
Αριθμός σε κατοχή 900
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Giovanis & Kalvaris Ltd
Αριθμός σε κατοχή 2500
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας TIme is money financial services
Αριθμός σε κατοχή Συμμετοχή (100/15)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Giovani Andronica Court
Αριθμός σε κατοχή 1
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Giovani Transport Ltd
Αριθμός σε κατοχή 99


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €153
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας USB Bank
Ποσό καταθέσεων €12.030
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας USB Bank
Ποσό καταθέσεων €1,387
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων
Ποσό καταθέσεων €2.895
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Bank of Cyprus (UK)
Ποσό καταθέσεων ST£57
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €151
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €3,756
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων USD 14


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife Ins. Com Ltd
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/01166700
Εισοδήματα ή ωφελήματα €5.125.805
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Hellenic Alico Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 2110300021
Εισοδήματα ή ωφελήματα 300.000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
Περιγραφή 2014 2015
 
Τόκοι 4,297 378
Μερίσματα ιδιωτικών εταιρειών 0 110.771
Μερίσματα Δημοσίων Εταρειών 0 0
Κυπριακή Δημοκρατία (Βουλευτής) 82,975 82,975
Μισθοί 36.723 36.723

 

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €126,461
Όνομα πιστωτή USB Bank
Είδος χρέους Visa
Πορό χρέους €6.881
Όνομα πιστωτή Demitov Victor & Demitova Nina
Είδος χρέους Προσωπικό Δάνειο
Πορό χρέους €3,018,000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

1. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατα την 5/5/2014 η θέση μου ως διευθυντής στις εταιρείες: G.M Demolitions Ltd, Pacific Giovani Ltd, Zhilang BigBang Co Ltd, Giovani Andronica Court Ltd, Giovani Transport Ltd, Napalands Estates Ltd, Mellopos Ltd, PSC Power Supplies Ltd

2. Ένεκα των αλλαγών που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ οι τίτλοι που κατείχα κατά την 30/6/2016 ήταν '29'

3. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατά την /5/5/2014 το συμφέρον που κατείχα στις εταιρείες Giovani Andronica Court Ltd και Giovani Transport Ltd.

4. Οι διαφοροποιήσεις στα υπόλοιπα τραπεζών (χρεών) αφορούσαν καταθέσεις μισθών, μερισμάτων, πιστώσεις τόκων, πληρωμή υποχρεώσεων και μεταφορές από και προς τις ιδιωτκές εταιρείες που κατείχα την θέση του διευθυντή ή είχα συμφέρον.

5. Τα υπόλοιπα εισπρακτέα / πληρωτέα με τις ιδιωτκές εταιρείες Napaland Estates Ltd και Giovani Andronica Court Ltd δεν καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής στην Δήλωση Περουσιακών στοιχείων κατά την 5/5/2014. Οι μεταβολές των υπολοίπων αφορούσαν διάφορες συναλλαγές με τις εν λόγω εταιρείες, κυρίως καταθέσεις από προσωπικού λογαριασμούς τραπεζών, μερίσματα εισπρακτέα και μισθού και απολήψεις για εξόφληση προσωπικών υποχρεώσεων ή/και επενδύσεις.

6. Η καταβολή του υπολοίπου με το ταμείο προνοίας οικοδόμων αφορούσε τις εισοφορές μου στο ταμείο.