Χριστίανα Ερωτοκρίτου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χριστίανα Ερωτοκρίτου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής - Δικηγόρος
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 14\5\1973
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμη
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27\7\2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Αγλαντζιά Λευκωσία
Είδος Οικία/Οικόπεδο
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ/ΤΗ/Τμχ 21-55Ε2-2-1681
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δια Δωρεάς
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €705,500


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Μηχανοκίνητο όχημα C-Class
Αξία €15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας A.P.Eorokritou & Co LLC
Αριθμός σε κατοχή 333 Συνήθεις Μετοχές
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας A.P Erotokriou & Co LLC
Αριθμός σε κατοχή 266 Συνήθεις Μετοχές
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 55.000 Συνήθεις Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank Cyprus Ltd
Ποσό καταθέσεων €100,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Λτδ
Ποσό καταθέσεων €100.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύρου Λτδ
Ποσό καταθέσεων €100.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Μισθοί και μερίσματα €100.000

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων