Χριστόφορος Φωκαϊδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ (ΗΜ. ΓΑΜΟΥ )
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27/4/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία - ΣΡΟΒΟΛΟΣ
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Έκταση 111 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία ΑΡ ΕΓΓΡ. ΤΕΜ.
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΙΠΟΤΕ
Τρόπος απόκτησης ΑΓΟΡΑ
Χρόνος απόκτησης 2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €124,903
-τρέχουσα αξία €130,000
Τοποθεσία ΒΟΡΟΚΛΙΝΗ - ΑΡΚΑΤΖΙΑ ΑΡΤΕΜΟΥ
Είδος ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Έκταση 1060 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία ΑΡ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 0\9624 ΤΕΜ. 657
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΙΠΟΤΕ
Τρόπος απόκτησης ΑΓΟΡΑ
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €183,800
-τρέχουσα αξία €185,000
Τοποθεσία ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ - ΕΛΙΟΤΟΥΔΕΣ
Είδος ΧΩΡΑΦΙ
Έκταση 1393 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5551 ΤΕΜ. 350
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΙΠΟΤΕ
Τρόπος απόκτησης ΔΩΡΕΑ
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
-τρέχουσα αξία €10,000
Τοποθεσία ΑΓ. ΘΡΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑ
Είδος ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Έκταση 1300 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 30413 ΤΕΜ. 330
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΙΠΟΤΕ
Τρόπος απόκτησης 2016
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
-τρέχουσα αξία €150,000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή MERCEDES
Αξία €5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ποσό καταθέσεων €101,667
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΟΡΓ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
Ποσό καταθέσεων €40,023
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσό καταθέσεων 44,399


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων