Χρίστος Ορφανίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Χρίστος Ορφανίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 14-6-61
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : - 2 ενήλικα

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 17-7-17ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Βλάχος, Άγιος Νικόλαος, Πίκα Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 543 τ. μέτρα το όλο Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ XL/63.W.L Τεμ/ 1335 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 31/08/1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £11.750/ €20.076 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Χρίστος Ορφανίδης Εταιρ Είδος επιχείρησης: Ιδιωτική Εταιρεία Ασφ. Πρ. & Συμβ. Λτδ Είδος συμμετοχής: Μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Hellenic Bank Public Company Ltd Εταιρεία - Τράπεζα Αριθμός σε κατοχή: Μέτοχος
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Louis PLC Εταιρεία Αριθμός σε κατοχή: Μέτοχος
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Regallia Holidngs & Inversments Pub. Ltd Εταιρεία Αριθμός σε κατοχή: Μέτοχος


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €200
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Alpha Bank Ποσό καταθέσεων: €5


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:

Χρ. Ορφανίδης Εταρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Συμβούλων Λτδ €6005.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Ασφ. Γραφεία Χρίστος Ορφανίδης Λτδ €4.435 (1/1/16 -31/5/16)

Εισόδημα από ΚΟΑ 762€ Μέλος Δ.Σ.

Εισόδημα Βουλευτή 48181,85€ (2016)

Εισόδημα Βουλευτή 1/17 - 6/17 €38300.

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €19720
Όνομα πιστωτή: Alpha Bank Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: €3481
Όνομα πιστωτή: Ελληνική Τράπεζα Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: €11530


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Τίποτε