Χρίστος Ορφανίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χρίστος Ορφανίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 14-6-61
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : - 2 ενήλικα

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 17-7-17ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Βλάχος, Άγιος Νικόλαος, Πίκα
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 543 τ. μέτρα το όλο
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ XL/63.W.L Τεμ/ 1335
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 31/08/1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £11.750/ €20.076
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Χρίστος Ορφανίδης Εταιρ
Είδος επιχείρησης Ιδιωτική Εταιρεία Ασφ. Πρ. & Συμβ. Λτδ
Είδος συμμετοχής Μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Hellenic Bank Public Company Ltd Εταιρεία - Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή Μέτοχος
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Louis PLC Εταιρεία
Αριθμός σε κατοχή Μέτοχος
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Regallia Holidngs & Inversments Pub. Ltd Εταιρεία
Αριθμός σε κατοχή Μέτοχος


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €200
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων €5


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Χρ. Ορφανίδης Εταρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Συμβούλων Λτδ €6005.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Ασφ. Γραφεία Χρίστος Ορφανίδης Λτδ €4.435 (1/1/16 -31/5/16)

Εισόδημα από ΚΟΑ 762€ Μέλος Δ.Σ.

Εισόδημα Βουλευτή 48181,85€ (2016)

Εισόδημα Βουλευτή 1/17 - 6/17 €38300.

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €19720
Όνομα πιστωτή Alpha Bank
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €3481
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €11530


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Τίποτε