Ηλίας Μυριάνθους

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ηλίας Μυριάνθους
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 5/5/1967
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1 (Μέχρι 28/7/2016)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 1/8/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Πάνω Ακορδαλιά
Είδος Κατοικία
Έκταση 300 τμ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής 2268 Τμαχ.31
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Δια δωρεά από Μητέρα
Χρόνος απόκτησης 2000
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €40,000
-τρέχουσα αξία €120,000
Τοποθεσία Γουδί
Είδος Χωράφι
Έκταση 10703 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 35/11 τεμ. 305
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από Πατέρα
Χρόνος απόκτησης 1971
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €300
-τρέχουσα αξία €80.000
Τοποθεσία Αγία Μαρίνα Χρυσοχού
Είδος Χωράφι
Έκταση 2007 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 26/14 τεμ. 158
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο
Χρόνος απόκτησης 1997
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €50,000
-τρέχουσα αξία €100,000
Τοποθεσία Αγία Μαρίνα Χρυσοχού
Είδος Κτοικία & Οικόπεδο
Έκταση (1010 τ.μ οικόπεδο) + 150 τ.μ. κατοικία
Τοπογραφικά στοιχεία 26/14 - τεμ. 360
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Ανέγερση
Χρόνος απόκτησης 1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €110.000
-τρέχουσα αξία €250.000
Τοποθεσία Ανάγια
Είδος Οικόπεδο
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €30.000
-τρέχουσα αξία €80.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Mersendes
Αξία €22000
Περιγραφή Αυτοκίνητο BMW
Αξία €7000
Περιγραφή Βάρκα
Αξία €4000
Περιγραφή Mersendes
Αξία €14000
Περιγραφή Αυτοκίνητο BMW
Αξία €6000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Elias Myrianthous Accountants Ltd
Είδος επιχείρησης Ελεγκτικό Γραφείο
Είδος συμμετοχής 100% μετοχικό κεφάλαιο
Όνομα επιχείρησης Elias Myrianthous Consultants Ltd
Είδος επιχείρησης Συμβουλευτικό & Λογιστικό Γραφείο
Είδος συμμετοχής 50% Μετοχ. Κεφάλαιο + 50% Σύζυγος
Όνομα επιχείρησης Α&Η Χρηματοοικονομική Λτδ
Είδος επιχείρησης Εκμετάλλευση Ακινήτων
Είδος συμμετοχής 100% Μετοχικό Κεφάλαιο (Σύζυγος)


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Elias Myrianthous Accountants Ltd
Αριθμός σε κατοχή 5000 μετοχές 100%
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Elias Myrianthous
Αριθμός σε κατοχή 5000 μετοχές εις το κατοχή της συζήγου
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας A&H Χρηματοοικονομική Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 10000 μετοχές εις την κατοχή της συζύγου
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Σπύρος Μυριάνθους & Υιοί Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 1000 μετοχές
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Pandora PLC
Αριθμός σε κατοχή 15000 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Στην εταιρεία Α&Η Χρηματοοικονομική λτδ υπάρουν δυο ακίνητα.

Το (Α) Ακίνητο διαμέρισμα στην Πόλη Χρυσοχούς το οποίο αγοράστηκε με δάνειο. Το (Β) ακίνητο αφορά οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκαν 4 μεζονέτες το 2007. Η αξία αγορά του οικοπεέδυ και η ανέγερση του κτηρίου ήταν €320,000 η σημερινή αξία είναι €500,000. Έγινε δάνειο από το συνεργατικό ταμιευτήριο το οποίο είναι στο όνομα μου.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Είδος χρέους Δάνειο - Τρεχούμενος
Πορό χρέους 250.000
Όνομα πιστωτή USB Bank
Είδος χρέους Δάνειο - Τρεχούμενος
Πορό χρέους €53 000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων