Ιωάννης Κασουλίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Κασουλίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εξωτερικών
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 10.08.1948
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 9.5.2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ)
Είδος ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (1/4 Μερίδιο)
Έκταση 1.114 τ.µ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/ΣΧ 21/460503 ΤΕΜ 1269
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από Πατέρα
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης € 300.000
-τρέχουσα αξία € 300.000
Τοποθεσία ΑΓΛΑΝΤΖIΑ
Είδος ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Έκταση 590 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/ΣΧ 21/64W2 Αρ εγγρ Β5787
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από Μητέρα
Χρόνος απόκτησης 2000
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €200.000
-τρέχουσα αξία €200.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW reg no
Αξία € 4000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €23.062
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 77.155 (ΚΟΙΝΟΣ ΜΕ ΜΗΤΕΡΑ - ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €84.443
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Russian Commercial Bank
Ποσό καταθέσεων €80.199 (Κοινοί Λογαριασμοί με θυγατέρα)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Russian Commercial Bank
Ποσό καταθέσεων €103.300 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς
Ποσό καταθέσεων €21.428 Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING Belgique κοινός με σύζυγο
Ποσό καταθέσεων €294.055
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €180.458 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €375.025 (Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΛΙΚΟ
 
2012 46.954 0 10.890 57.844
2013 20.944 88.163 10.470 119.627
2014 12.570 105.795 9.486 127.851

Τα ποιό πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στις Φορολογικές Δηλώσεις του κ. Κασουλίδη για τα έτη 2012-2014. Η φορολογική δήλωση για το το έτος 2015 δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη.

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €2.335
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Πιστωτικές Κάρτες
Πορό χρέους €45
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα
Είδος χρέους Πιστωτική Κάρτα
Πορό χρέους €2.284


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων