Κωνσταντίνος Ευσταθίου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Δικηγόρος Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 13.6.1961
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λευκωσία
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 595m
Τοπογραφικά στοιχεία 3\1095\921\Σχ 30W2\Τμ.3\Τεμ. 999
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Όχι
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενα
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λευκωσία
Είδος Γραφείο
Έκταση 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία 4087
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1993
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €100.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Ιδιωτικό όχημα
Αξία €18000 (αγορά)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ευστάθιος Ευσταθίου ΔΕΠΕ
Αριθμός σε κατοχή 400 Μετοχές €1 μία
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία ???? Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 30 Μετοχές €1.71
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία ???? Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 30 Μετοχές €1.71
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία Ασπασία Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 498 Μετοχές €1.71
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή 400
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Atlas Inv Ltd
Αριθμός σε κατοχή Μετοχές € 4200
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Avacom Net Services
Αριθμός σε κατοχή 400 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €3815,37
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €920,70


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/0121823
Εισοδήματα ή ωφελήματα €169.816
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Allianz
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου GC1010
Εισοδήματα ή ωφελήματα 47582


ε.Αλλα εισοδήματα:

Μηνιαίος Μισθός από Ευσταθίου Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Στροβόλου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €400
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύρπου
Είδος χρέους Παρατράβηγμα
Πορό χρέους €8.412,77
Όνομα πιστωτή Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €65000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων