Κωνσταντίνος Πετρίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Πετρίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εσωτερικών
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 7/05/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Έκταση 110 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης ΑΓΟΡΑ (με δάνειο)
Χρόνος απόκτησης 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €275.000
-τρέχουσα αξία €320.000
Τοποθεσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Είδος ΟΙΚΙΑ
Έκταση 180 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €250.000
-τρέχουσα αξία €260.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ALFA ROMEO 156, 13 ετών
Αξία €2000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσό καταθέσεων €80.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας BANCA MONTE PASCHI BELGIO
Ποσό καταθέσεων €6.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας SGBCY
Ποσό καταθέσεων €1.700


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή BANCA MONTE PASCHI BELDIO
Είδος χρέους ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Πορό χρέους ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ €170.000
Όνομα πιστωτή SGBCY
Είδος χρέους ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
Πορό χρέους ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ €80.000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων