Κώστας Χαμπιαούρης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Κώστας Χαμπιαούρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας : Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνο Εργασίας : 22809554 / 22809555
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0 (μηδέ)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/5/18ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΣΥΜΕΟΣ - ΠΑΛΩΔΕΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ Είδος: ΟΙΚΟΠΕΔΟ Έκταση: 896 τετρ. μέτρα (ΟΛΟ) Τοπογραφικά στοιχεία: ΦΥΛΛΟ: 53, ΣΧΕΔΙΟ:32, ΤΕΜΑΧΙΟ: 571 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΜΕΡΙΔΙΟ 1/2 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ Χρόνος απόκτησης: 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £75.000 (ΟΛΟ) (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ) Τρέχουσα αξία: €179.200,00 (ΟΛΟ) (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΑΡΜΙΔΗΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΛΕΜΕΣΟΣ Είδος: ΧΩΡΑΦΙ Έκταση: 3 ΔΕΚΑΡΙΑ 345 Τ.ΜΕΤΡΑ (ΟΛΟ) Τοπογραφικά στοιχεία: ΦΥΛΛΟ: 57, ΣΧΕΔΙΟ:6, ΤΕΜΑΧΙΟ: 681 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΜΕΡΙΔΙΟ: 1/2 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ Χρόνος απόκτησης: 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £5.000,00 (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ) Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: MERCEDES E250 Αξία: €15.000,00 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: OPEL CORSA Αξία: €5.000,00 (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ποσό καταθέσεων: ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ποσό καταθέσεων: €500 (ΠΕΝΤΑΚΩΣΙΑ ΕΥΡΩ)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: EUROLIFE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/0061326 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ €300 Εισοδήματα ή ωφελήματα: INVESTMENT PLAN - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΩΗΣ
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: MEDNET GREECE S.A. Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 135875 Εισοδήματα ή ωφελήματα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Είδος χρέους: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Πορό χρέους: €98.216,00 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ) (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων