Κώστας Χαμπιαούρης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κώστας Χαμπιαούρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0 (μηδέ)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/5/18ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΣΥΜΕΟΣ - ΠΑΛΩΔΕΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ
Είδος ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Έκταση 896 τετρ. μέτρα (ΟΛΟ)
Τοπογραφικά στοιχεία ΦΥΛΛΟ: 53, ΣΧΕΔΙΟ:32, ΤΕΜΑΧΙΟ: 571
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΜΕΡΙΔΙΟ 1/2 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ)
Τρόπος απόκτησης ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ
Χρόνος απόκτησης 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £75.000 (ΟΛΟ) (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ)
-τρέχουσα αξία €179.200,00 (ΟΛΟ) (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)
Τοποθεσία ΑΡΜΙΔΗΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΛΕΜΕΣΟΣ
Είδος ΧΩΡΑΦΙ
Έκταση 3 ΔΕΚΑΡΙΑ 345 Τ.ΜΕΤΡΑ (ΟΛΟ)
Τοπογραφικά στοιχεία ΦΥΛΛΟ: 57, ΣΧΕΔΙΟ:6, ΤΕΜΑΧΙΟ: 681
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΜΕΡΙΔΙΟ: 1/2 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ)
Τρόπος απόκτησης ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ
Χρόνος απόκτησης 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £5.000,00 (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ)
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή MERCEDES E250
Αξία €15.000,00 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)
Περιγραφή OPEL CORSA
Αξία €5.000,00 (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ποσό καταθέσεων ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ποσό καταθέσεων €500 (ΠΕΝΤΑΚΩΣΙΑ ΕΥΡΩ)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας EUROLIFE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/0061326 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ €300
Εισοδήματα ή ωφελήματα INVESTMENT PLAN - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΩΗΣ
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας MEDNET GREECE S.A.
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 135875
Εισοδήματα ή ωφελήματα ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Είδος χρέους ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Πορό χρέους €98.216,00 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ) (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων