Κώστας Καδής

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κώστας Καδής
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30 Μαΐου 2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Μακριές Μίζες του Πάμπουλου, Λατσιά / Αγ. Γεώργιος
Είδος Βιομηχανικό Οικόπεδο
Έκταση 2470 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ. 30/31 Ε2 , Τμ.6, Τεμ. 1701
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής EB 1243/2013 Έξοδα κατασκευής οδού EB 1268/2013
Τρόπος απόκτησης Δωρεά Δ52/98
Χρόνος απόκτησης 13/2/1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €18.000 (αγοραία αξία το 1980)
-τρέχουσα αξία €247.000,00 (τιμή μεριδίου σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)
Τοποθεσία Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 521 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ.Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ. 3226
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υ7861/2012 (υποθήκη)
Τρόπος απόκτησης Δωρεά - Δ6109/89
Χρόνος απόκτησης 15/9/1989
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας)
-τρέχουσα αξία €195.100,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)
Τοποθεσία Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος
Είδος Οικόπεδο (υπάρχουν κτήρια)
Έκταση 546 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υ7861/2012 (υποθήκη)
Τρόπος απόκτησης Δωρεά Δ6109/89
Χρόνος απόκτησης 15/9/1989
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης € 730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας)
-τρέχουσα αξία €444.800,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)
Τοποθεσία Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 521 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ. Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ.3228
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υ7861/2012 (υποθήκη)
Τρόπος απόκτησης Δωρεά Δ6109/89
Χρόνος απόκτησης 15/9/1989
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας)
-τρέχουσα αξία €182.400,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κλτηματολογίου 2013)
Τοποθεσία Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 524 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Φ.Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ.3231
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υ7861/2012 (Υποθήκη)
Τρόπος απόκτησης Δωρά Δ6109/89
Χρόνος απόκτησης 15/9/1989
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας)
-τρέχουσα αξία €183.400,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο, Audi A4
Αξία € 12.000
Περιγραφή Αυτοκίνητο Hyundai Tucson
Αξία € 5.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (Κοινοί Λογαριασμοί με Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή)
Ποσό καταθέσεων €70.500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €2.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Ποσό καταθέσεων €2.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 248844
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας EUROLIFE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/0088876
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας EUROLIFE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 99/0113219
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας METALIFE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1150181
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Η αύξηση στην αξία της ακίνητη ιδιοκτησίας οφείλεται στον διαχωρισμό ενός κληρονομικού τεμαχίου σε οικόπεδα.