Κώστας Μαυρίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κώστας Μαυρίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27-5-1961
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25/8/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Πάνω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος Χωράφι
Έκταση 1/5 του συνόλου 12.292 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 0/12/53/300
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 7/6/2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενη Περιοχή
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κάτω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος Χωράφι
Έκταση 1/6 του συνόλου 23714 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 1/12/51/110
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 7/6/2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Τουρκοκρατούμενη περιοχή
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κάτω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος Κτίριο
Έκταση 1/8 του συνόλου 6043 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 18/3/2011
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Τουρκοκρατούμενη περιοχή
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κάτω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος Χωράφι ΔΙάτρηση
Έκταση (1/1) 3994 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 0/12/60/433
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 7/6/2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Τουρκοκρατούμενη περιοχή
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Nissan (2009)
Αξία €7,000 (εφτά χιλιάδες ευρώ)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή 8
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέτνων
Αριθμός σε κατοχή 5692
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή 21


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΠΕ Στροβόλου)
Ποσό καταθέσεων €3790 =
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING Bank (Βέλγιο)
Ποσό καταθέσεων €59 917=
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING Bank (Βέλγιο)
Ποσό καταθέσεων €21 055=


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Πειραιώς
Είδος χρέους Επενδυτικός Λογαριασμός - ????? (εκκρεμεί στο εφετείο)
Πορό χρέους €445,145 (9/2/17)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων