Λευτέρης Χριστοφόρου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χριστοφόρου Λευτέρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 31/08/63
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25/08/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου
Είδος Χωράφι με Δένδρα
Έκταση 0:1:865
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 23/45, Τεμ 113
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 13/10/99
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενη γη
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου
Είδος Χωράφι
Έκταση 3:7:44
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 23/46, Τεμ 37
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 13/10/1999
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενη Γη
-τρέχουσα αξία 2001 Εκτίμηση: £56.000
Τοποθεσία Κατεχόμενο Περιστερώνα Αμμοχώστου
Είδος Χωράφι
Έκταση 1:6:727
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 23/37, Τεμ 29/1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 13/10/99
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενη Γη
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενο Πραστειό Αμμ/στου
Είδος Χωράφι
Έκταση 1/3 Μερίδιο
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 23/46
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος απόκτησης 13/10/99
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενη Γη
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Mercedes
Αξία Χρόνος απόκτησης 2004 €7.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €9,46
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας KBC
Ποσό καταθέσεων €548
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας KBC
Ποσό καταθέσεων €93.760
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας KBC
Ποσό καταθέσεων €93


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife Ασφάλεια Ζωής
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0074452
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κανένα Εισόδημα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife Ασφάλεια Ατυχημάτων
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0037843
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κανένα Εισόδημα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life Insurance
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου Ομαδική ασφάλεια ζωής απο Ο.Χ.Σ - έναντι στεγαστικού δανείου
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κανένα εισόδημα


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2014 - Αποχώρηση από βουλή των αντιπροσώπων εφάπαξ ύψους €190.000 -

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος χρέους Στεγαστικό - Αρ. Λογ.
Πορό χρέους €24.341


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων