Λίνος Παπαγιάννης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Λίνος Παπαγιάννης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27/6/1988
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 20\7\2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Εντός του Δήμου Παραλιμνίου Περιοχή Άγιος Ανδρόνικος
Είδος Χωράφι με μικρή κατοικία
Έκταση 296 τ. μέτρα μερίδιο 1/8
Τοπογραφικά στοιχεία 22-0-1-2895-3790 Τεμ. 427 Αρ. Εγγρ. 0/16345
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 2014
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 580,000 χ 1/8 =72.500 Ευρώ το μερίδιο μου


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αρ. Εγγραφής Suzuki Vitara Saloon
Αξία €1.000
Περιγραφή Αρ. Εγγραφής BMW Saloon 520DSE
Αξία Αγορά 2016 Μεταχειρισμένο €7500


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank 1/4 Μερίδιο
Ποσό καταθέσεων €62.500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank 1/4 Μερίδιο
Ποσό καταθέσεων €1.267,50
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων €1309
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων €1205
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank 1/2 μερίδιο
Ποσό καταθέσεων €475,89
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank 1/2 μερίδιο
Ποσό καταθέσεων €7500


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Alpha Bank
Είδος χρέους Aegean Visa
Πορό χρέους €260,99


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων