Μαριέλλα Αριστείδου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΛΛΑ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Διεύθυνση Κατοικίας : ΛΕΜΕΣΟΣ
Ημερομηνία Γεννήσεως : 2/2/1985
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/5/19ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΑΚΡΩΤΗΡΙ
Είδος ΧΩΡΑΦΙ
Έκταση 18530 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε: 2/312 ΤΜΗΜΑ: 2 Φ./ΣΧ.: 58/21Ε2 ΤΕΜ: 271 ΜΕΡΙΔΙΟ: 1/2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τρόπος απόκτησης ΑΓΟΡΑ
Χρόνος απόκτησης 2014
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €62 800
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW
Αξία ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 2008 €52000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Τ.Ζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ
Είδος επιχείρησης ΑΔΡΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Είδος συμμετοχής 1000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 1000


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τ.Ζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ (ΑΔΡΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Αριθμός σε κατοχή 1000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 1000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ποσό καταθέσεων €4557,33
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσό καταθέσεων €115915,00


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife Ltd
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0250959
Εισοδήματα ή ωφελήματα Βασική Κάλυψη €18000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife Ltd
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0250961
Εισοδήματα ή ωφελήματα €200.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife Ltd
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 846/10140470
Εισοδήματα ή ωφελήματα €100.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Hellenic Alico Credit Life - Term life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα


ε.Αλλα εισοδήματα:

ΜΙΣΘΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ €78904 το χρόνο5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

ΜΙΣΘΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

€ 65942 € 2016
€ 78904 € 2017
€ 78904 € 2018

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή
Είδος χρέους Στεγαστικό Δάνειο Επ Όνοματι Μαριέλλας Αριστείδου &
Πορό χρέους €198564


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
  1. ΜΕΤΡΗΤΑ €40000: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
  2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΤΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ. ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΙΑΣ (€57565)
  3. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΛΤΔ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ