Μαρίνος Μουσιούττας

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Μαρίνος
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 25\2\64
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 13/4/17ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9
Είδος Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.3
Έκταση 1/1
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης 1997
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980
-τρέχουσα αξία €135.700,00 01/01/2013
Τοποθεσία Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9
Είδος Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.4
Έκταση 1/1
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης 1997
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980
-τρέχουσα αξία €135.700,00 01/01/2013
Τοποθεσία Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Χατζηγιάγκου
Είδος Χωράφι
Έκταση 15775 τ.μ. (1/140)
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 5, Φύλλο 21, Σχέδιο 40Ε1, Τεμάχιο 440
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης 2014
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Ικάρου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 750 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Τμήμα 13, Φύλλο 21, Σχέδιο 390503, Τεμάχιο 1039
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης 1990
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €81.700,00
-τρέχουσα αξία €739.400,00


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 505
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 12
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Charilaos Apostolides
Αριθμός σε κατοχή 2000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Cyprint PLC
Αριθμός σε κατοχή 47
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Δήμητρα Επενδυτική Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 263
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 22
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας K & G Complex Public Co
Αριθμός σε κατοχή 1103
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Louis PLC
Αριθμός σε κατοχή 1310
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 8
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 15
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Louis PLC
Αριθμός σε κατοχή 437


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας 1. ΟΧΣ (Αρ.) 2. ΟΧΣ (Αρ.)
Ποσό καταθέσεων 1. €8,83 2. €57,17
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας 1. ΣΤΥΤΕΚ 2. ΣΤΥΤΕΚ
Ποσό καταθέσεων 1. €8,54 2. €100,08
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας 1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.)
Ποσό καταθέσεων 1. €506,99 2. 5295,19
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας 1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.)
Ποσό καταθέσεων 1. 2922,05 2. 41,35
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας 1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ(Αρ.)
Ποσό καταθέσεων 1. €1,175 2. €263,84
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας 1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ βλ, σημείωση
Ποσό καταθέσεων 1. -€17,374.01
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας 1. Alpha Bank () 2. Alpha Bank ()
Ποσό καταθέσεων 1. €0.00 2. 7663.28


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Ελλάς ΑΑΕ (Ομαδ. Ασφ.)
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 9/2/09 GC125
Εισοδήματα ή ωφελήματα 68344 Ασφαλισμένο Ποσό
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 22/10/08 0020006083
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλ. Ποσό 200000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Prime Insurance
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 17/2/12 39791
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφ. Ποσό 50000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 6/5/11 725916
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφ. Ποσό 9000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 20/6/13 733966
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφ. Ποσό 32700
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1/1/12 3025830-2
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφ. Ποσό 70000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Metlife Alico
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 9/10/97 9887419
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφ. Ποσό 5126
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 8/1/15 00266228
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφ. Ποσό 17143


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκιο €600 το μήνα (Καταστήματα 9Γ + 9Δ Ανδροκλεόυς Λάρνακα)5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή 1. ΟΧΣ 2. ΟΧΣ
Είδος χρέους 1. Σπουδαστικό (Αρ) 2. Σπουδαστικό (Αρ)
Πορό χρέους 1. €14,409.62 2. €19,204.95
Όνομα πιστωτή 1. ΣΠΕ Λήδρας 2. ΣΠΕ Λήδρας 3. ΣΠΕ Λήδρας
Είδος χρέους 1. Δάνειο Αρ. 2. Δάνειο Αρ. 3. Δάνειο Αρ.
Πορό χρέους 1. -€19897.84 2. -€32021,34 3. -€540.04
Όνομα πιστωτή 1. Alpha Bank 2. Alpha Bank
Είδος χρέους 1. Overdraft (Αρ.) 2. Visa Silver (Αρ.)
Πορό χρέους 1.-€3419,60 2.-€2111,78
Όνομα πιστωτή 1. ΣΟΤΑΔΥΚ 2. ΣΟΤΑΔΥΚ
Είδος χρέους 1. Δάνειο (Αρ.) 2. Δάνειο (Αρ.)
Πορό χρέους 1. -€23.433,62 2. -€8.507,39
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα
Είδος χρέους Δάνειο (Πιστ, διευκόλυνση δανείων)
Πορό χρέους -€4044.98


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων