Μάριος Δημητριάδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Μάριος Δημητριάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Πρώην - Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Δύο

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 14/4/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Πάφος
Είδος Οικόπεδο (1/3 μερίδιο)
Έκταση 556
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ 2-148-349, τεμ 1467
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 6/2008
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €28.470 (Για το 1/3)
-τρέχουσα αξία €65.000 (Για το 1/3)
Τοποθεσία Πάφος
Είδος Οικόπεδο 1/6 μερίδιο
Έκταση 1673 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ 35/58, τεμάχιο 479
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ι
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 6/2008
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €7688.70 (Για το 1/6)
-τρέχουσα αξία €13334 (Για το 1/6)
Τοποθεσία Πάφος
Είδος Χωράφι
Έκταση 11.037 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ 43/3, Τεμάχιο 316
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ι
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 4/2008
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €13242 (Για το 1/6)
-τρέχουσα αξία €18333 (Για το 1/6)
Τοποθεσία Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο)
Είδος Οικία (1/3 μερίδιο)
Έκταση Τρία Υπνοδωμάτια
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ένα δάνειο το οποίο περιγράφεται μετά
Τρόπος απόκτησης Δωρεάν από γονείς
Χρόνος απόκτησης Πριν να αναλάβω Υπουργός
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Στερλίνες 400.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Κυβερνητικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα
Αριθμός σε κατοχή €247.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Alpha Bank Cyprus
Αριθμός σε κατοχή €38.600
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας ΜΑΕΚ Ελληνική Τράπεζας
Αριθμός σε κατοχή 10.526


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή 283
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή 28.952
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Geomade Estates Ltd - HE151044 Ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε όλη πριν την ανάληψη του Υπουργείου (επισυνάπτω λεπτομερή κατάλογο ιδιοκτησίας)
Αριθμός σε κατοχή 200 μετοχές (20%)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Demetriades 2007 (Bulgaria) - Ιδιοκτήτρια γης στην Βουλγαρία η οποία αγοράστηκε το 2007
Αριθμός σε κατοχή 33% του μετοχικού κεφαλαίου - κόστος €70.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Adventures 2007 (Bulgaria) - Ιδιοκτήτρια γης στην Βουλγαρία η οποία αγοράστηκε το 2007
Αριθμός σε κατοχή 50% του μετοχικού κεφαλαίου - κόστος €60.000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €9.051
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 1
Ποσό καταθέσεων STG 11.131 (μου ανήκει το 1/3 του λογαριασμού)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 2
Ποσό καταθέσεων STG2.290
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 3
Ποσό καταθέσεων €305


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP CYPRIALIFE
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00214189
Εισοδήματα ή ωφελήματα 4.261 (τελευταία ενημέρωση, δεν αναμένεται είναι διαφοροποιημένο σημαντικά στις 28/2)


ε.Αλλα εισοδήματα:

Τόκοι από χρεόγραφα

Ενοίκιο από σπίτι στο ΗΒ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Μισθος, τόκοι ενοίκιο (οι τόκοι και τα ενοίκια δεν είναι σημαντικά εισοδήματα)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Mars Capital
Είδος χρέους Υποθήκη στο σπίτι στο Λονδίνο
Πορό χρέους Το συνολικό χρέος είναι γύρω στις 60.000 στερλίνες - το 1/3 που μου αντιστοιχεί είναι 20.000 στγερλίνες


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή από την τελευταία κατάσταση που έχω υποβάλει