Μάριος Δημητριάδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Μάριος Δημητριάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27/8/71
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αγ. Θεόδωρος Πάφου Είδος: Οικόπεδο 1/3 μερίδιο Έκταση: 556 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ 2-148-349, τεμάχιο 1467 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Π. 1793/01 Χρόνος απόκτησης: 11/6/2008 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €28470 1/3 μερίδιο Τρέχουσα αξία: €65.000 1/3 μερίδιο
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κάθηκας Είδος: Χωράφι 1/6 μερίδιο Έκταση: 1673 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ 35/58, τεμάχιο 479 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Π.842/08 Χρόνος απόκτησης: 24/6/08 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €7688.70 1/6 μερίδιο Τρέχουσα αξία: €13334 1/6 μερίδιο
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ακουρσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 11037 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ 43/3, Τεμάχιο 376 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Π 839/08 Χρόνος απόκτησης: 23/4/08 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €13242 το 1/6 μερίδιο Τρέχουσα αξία: €18333 το 1/6 μερίδιο
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ηνωμένο Βασίλειο Είδος: Οικία 1/3 μερίδιο Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: €25.800 (1/3 δανείου) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεάν από γονείς Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: STG 400.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Mercedes B-Class Αξία: Αγοραία: €5000 / κόστος €8500


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
Είδος κινητής αξίας: Χρεόγραφα Περιγραφή κινητής αξίας: Κυβερνητικά για φυσικά πρόσωπα Αριθμός σε κατοχή: €247.000
Είδος κινητής αξίας: Χρεόγραφα Περιγραφή κινητής αξίας: Alpha Bank Κύπρου Αριθμός σε κατοχή: 38.600
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνικής Τράπεζας Αριθμός σε κατοχή: 10.526


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Αριθμός σε κατοχή: 14.974
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Τράπεζα Κύπρου Αριθμός σε κατοχή: 24.798
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Primetel Αριθμός σε κατοχή: 20.000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Geomade Estates Ltd (HE151044) Αριθμός σε κατοχή: 200 επί συνόλου 1.000 μετοχών
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Demetriades 2007 (Bulgaria) Αριθμός σε κατοχή: 33% Cost €70.000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Adventures 2007 (Bulgaria) Αριθμός σε κατοχή: 50% Cost €60.000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 7.722
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ Ποσό καταθέσεων: 2834
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ Ποσό καταθέσεων: 2026.57
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ Ποσό καταθέσεων: 3262,85


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Cyprialife (Life) Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Επενδυτικό 00214189 Εισοδήματα ή ωφελήματα: 4.261


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκιο από στπίτι στο ΗΒ (Περίπου €4000 - €5000) ετησίως.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

-> Μισθοί από Κυπριακή Δημοκρατία

-> Ενοίκιο από σπίτι στο ΗΒ

-> Τόκοι από ομόλογα / Καταθέσεις (Όλα στην Φορολογκή Δήλωση)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Mars Capital Finance Ltd Είδος χρέους: Υποθήκη στο σπίτι στο ΗΒ Πορό χρέους: €25.800 (το 1/3 επί συνόλου)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δεν υπάρχει ουσιαστική διφαφοροποίηση στο σύνλο της αξίας (μετατράπηκαν καταθέσεις σε ομόλογα)