Μάριος Δημητριάδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Μάριος Δημητριάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27/8/71
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Αγ. Θεόδωρος Πάφου
Είδος Οικόπεδο 1/3 μερίδιο
Έκταση 556 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ 2-148-349, τεμάχιο 1467
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά Π. 1793/01
Χρόνος απόκτησης 11/6/2008
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €28470 1/3 μερίδιο
-τρέχουσα αξία €65.000 1/3 μερίδιο
Τοποθεσία Κάθηκας
Είδος Χωράφι 1/6 μερίδιο
Έκταση 1673 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ 35/58, τεμάχιο 479
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά Π.842/08
Χρόνος απόκτησης 24/6/08
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €7688.70 1/6 μερίδιο
-τρέχουσα αξία €13334 1/6 μερίδιο
Τοποθεσία Ακουρσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 11037 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ 43/3, Τεμάχιο 376
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά Π 839/08
Χρόνος απόκτησης 23/4/08
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €13242 το 1/6 μερίδιο
-τρέχουσα αξία €18333 το 1/6 μερίδιο
Τοποθεσία Ηνωμένο Βασίλειο
Είδος Οικία 1/3 μερίδιο
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής €25.800 (1/3 δανείου)
Τρόπος απόκτησης Δωρεάν από γονείς
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία STG 400.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Mercedes B-Class
Αξία Αγοραία: €5000 / κόστος €8500


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Κυβερνητικά για φυσικά πρόσωπα
Αριθμός σε κατοχή €247.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Alpha Bank Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή 38.600
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνικής Τράπεζας
Αριθμός σε κατοχή 10.526


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή 14.974
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή 24.798
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Primetel
Αριθμός σε κατοχή 20.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Geomade Estates Ltd (HE151044)
Αριθμός σε κατοχή 200 επί συνόλου 1.000 μετοχών
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Demetriades 2007 (Bulgaria)
Αριθμός σε κατοχή 33% Cost €70.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Adventures 2007 (Bulgaria)
Αριθμός σε κατοχή 50% Cost €60.000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 7.722
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ
Ποσό καταθέσεων 2834
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ
Ποσό καταθέσεων 2026.57
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ
Ποσό καταθέσεων 3262,85


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife (Life)
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου Επενδυτικό 00214189
Εισοδήματα ή ωφελήματα 4.261


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκιο από στπίτι στο ΗΒ (Περίπου €4000 - €5000) ετησίως.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

-> Μισθοί από Κυπριακή Δημοκρατία

-> Ενοίκιο από σπίτι στο ΗΒ

-> Τόκοι από ομόλογα / Καταθέσεις (Όλα στην Φορολογκή Δήλωση)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Mars Capital Finance Ltd
Είδος χρέους Υποθήκη στο σπίτι στο ΗΒ
Πορό χρέους €25.800 (το 1/3 επί συνόλου)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δεν υπάρχει ουσιαστική διφαφοροποίηση στο σύνλο της αξίας (μετατράπηκαν καταθέσεις σε ομόλογα)